نظریه مشورتی شماره 7/1402/340 مورخ 1402/11/04

تاریخ نظریه: 1402/11/04
شماره نظریه: 7/1402/340
شماره پرونده: 1402-127-340ح

استعلام:

با توجه به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور به اعتراض ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود، آیا رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در این خصوص وفق مقررات دادرسی مدنی قابل فرجام‌خواهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که فرجام‌خواهی از آرای دادگاه تجدید نظر فقط در موارد مقرر در ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تجویز شده و آراء صادره در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال موضوع رای دادگاه به شرح مذکور در رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1401/10/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور در زمره موارد منصوص قانونی نمی‌باشد، رای دادگاه تجدید نظر در این خصوص، قابل فرجام‌خواهی نیست.

منبع