حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب در صورت وجود وکیل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/10
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی

موضوع

حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب در صورت وجود وکیل

پرسش

1- در پرونده ای که شاکی دارای وکیل بوده و پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب شده آیا اعلام اینکه شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد می بایست لزوما به وکیل ابلاغ شود و یا اینکه اگر به شاکی صرفا ابلاغ گردد کفایت از ابلاغ می‌نماید و مهلت 10 روزه از زمان ابلاغ به موکل محاسبه میشود ؟
2- ضمناً چنان چه در مهلت مقرر حق اعتراض به قرار منع تعقیب به موکل ابلاغ شود لکن وکیل در مهلت مقرر لایحه اعتراضیه را به شعبه ارائه نماید می بایست این قرار مجدداً به وکیل ابلاغ شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

1- با توجه به مواد 5 و 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و لحاظ تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اصولاً قرار منع تعقیب (و سایر اوراق قضایی) باید به وکیل ابلاغ شود. بنابراین در فرض پرسش ابلاغ دادنامه به موکل (شاکی) فاقد اثر بوده و مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به وکیل قابل محاسبه است.
2- با فرض اطلاع وکیل از مفاد قرار منع تعقیب و طرح اعتراض از سوی وی، نیازی به ابلاغ مجدد قرار منع تعقیب نبوده مگر آنکه وکیل مربوطه متقاضی ابلاغ باشد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه در مواردی که شخصی از طرفین نسبت به معرفی وکیل اقدام می‌نماید، اقدامات قضایی و کلیه ابلاغ ها به شخص وکیل انجام می پذیرد و ابلاغ به موکل محمل قانونی ندارد. لذا از حیث شکلی موضوع مربوط به ابلاغ می بایست به وکیل نیز انجام شود تا نامبرده با اطلاع از محتوای دادنامه بر حسب آن محتوا تقاضای اعتراض یا تجدید نظر داشته باشد. صرف اطلاع بدون رعایت مقررات ابلاغ قابل ترتیب اثر نیست. چه بسا با انقضاء مدت اعتراض وکیل می‌تواند متعرض امر ابلاغ دادنامه به خویش شود یا حتی در فرض سوال با تایید قرار منع تعقیب وکیل شاکی می‌تواند معترض بحث ابلاغ به خویش شود.

به نظر میرسد ابلاغ به شاکی کفایت می‌نماید چرا که اصولا وکیل، نماینده موکل خویش است و موکل اصیل تلقی میشود و همانطور که در ماده 656 قانون مدنی در تعریف وکالت آمده: ((عقدی است که بموجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید)).و در واقع تمام اموری که وکیل اختیار انجام آنها را دارد به نیابت از اصیل (موکل) صورت میگیرد. و آثار و نتایج حاصل از اعمال صورت گرفته و مسئولیت های ناشی از آن به اصیل بر میگردد و چون طبق ماده 662 قانون مدنی وکالت در اموری است که خود موکل می‌تواند آن را بجا آورد و لذا فرضی بر این است که وکیل و موکل با هم در ارتباط بوده و ابلاغ به وکیل و موکل در حکم واحد میباشد و لذا ابلاغ به اصیل، کفایت از ابلاغ می‌نماید. و مهلت 10 روزه از زمان ابلاغ محاسبه می‌شود.
2- چنانچه در مهلت مقرر حق اعتراض به قرار منع تعقیب به موکل ابلاغ شود لکن وکیل در مهلت مقرر لایحه اعتراضی را به شعبه ارائه نماید این اعتراض وکیل، قرینه بر اطلاع وی از قرار صادره از طریق موکل بوده و با توجه به پاسخ درج شده در شماره یک، نیازی به ابلاغ مجدد قرار به وکیل نمی‌باشد.

نظر اقلیت

به نظر میرسد چنانچه شاکی دارای وکیل باشد تمامی اوراق قضایی و آرا از جمله منع تعقیب لزوما باید به وکیل ابلاغ شود و صرف ابلاغ به شاکی کفایت می‌نماید. ولی چنانچه وکیل در مهلت مقرر لایحه اعتراضیه ارایه نماید این موضوع مبین اطلاع وکیل از قرار منع تعقیب بوده و نیازی به ابلاغ مجدد نیست والا باید به وکیل ابلاغ شود.

نظر ابرازی

مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری ابلاغ کلیه امور مربوط به پرونده لزوما به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل کفایت نمی کند.
جواب قسمت دوم هم این است که در هر حال باید به وکیل ابلاغ شود چرا که بدون ابلاغ قرار به وکیل وی از متن مطلع نبوده و هدف و فلسفه ابلاغ همین است که وکیل از نظر قاضی مطلع شود تا بتواند بر مبنای آن اعتراض خود را تنظیم کند.

هر چند با توجه به تبصره ماده 47 ق.ا.د.م در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد دادنامه صادره باید به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میشود ولی این امر به این معنی نیست که اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصا یا بوسیله همان وکیل یا وکیل دیگر اقدام به اعتراض نماید اقدام مذکور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مکلف است دادنامه را مجددا به وکیل قبلی ابلاغ نماید.

طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی کلیه امور به پرونده لزوما باید به طرفین پرونده از اصیل یا وکیل ابلاغ شود ابلاغ به طرفین موضوعیت نداشته بلکه زمانیکه وکیل لایحه اعتراضیه به شعبه دادیاری ارایه کرده از صدور قرار مطلع شده و نیازی به ابلاغ به وکیل نیست و باید احراز شود که وکیل از صدور قرار مطلع شده است. اگر احراز نشود (اطلاع وکیل از صدور قرار) باید به وکیل ابلاغ شود.

منبع
برچسب‌ها