ماده 17 قانون محاسبات عمومی کشور

تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌ های‌ دستگاههای اجرائی ضروری است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)