نظریه مشورتی شماره 7/98/1860 مورخ 1398/11/27

تاریخ نظریه: 1398/11/27
شماره نظریه: 7/98/1860
شماره پرونده: ک0681-471-89

استعلام:

ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است هرگاه تحقیق از متهم استماع شهادت شهود و مطلع معاینه محل بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء جمع‌ آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا می‌کند.
سوال: حال با عنایت به عبارت و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود آیا موارد دعوت از شاکی و نیز احضار متهم شاهد و مطلع خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس که در زمره اقدامات قضایی محسوب می‌گردند هم نظریه اطلاق عبارت موصوف نیازمند اعطاء نیابت قضایی است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 119، 169، 171، 174 و 204 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 احضار شاکی، شهود، مطلعین و متهم به نشانی محل اقامت وی ولو آن‌که خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگی کننده باشد، نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزه ای که امر ابلاغ صورت می پذیرد، نیست.

منبع