رای شماره 667 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/96/1296 شماره دادنامه: 9909970906010667 تاریخ: 15/4/99

شاکی: آقای ابراهیم ایزدی فرزند غلامحسین

طرف شکایت: شهرداری شهر رضا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره تعرفه 2019 مورخ 1/3/93

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری شهر رضا به خواسته ابطال تبصره تعرفه 2019 مورخ 1/3/93 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره: حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد بر اساس تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها 25 متر می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نظر به اینکه به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 5/72/5/83 مورخ 2/11/87 و رای شماره 1149-1148-1147 مورخ 22/12/86 و رای شماره 7707 مورخ 18/10/93 حکم به ابطال عوارض پارکینگ و عوارض سرانه خدمات شهرداری در موارد مشابه ابطال گردیده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهر رضا به موجب لایحه شماره 96-1296-8 مورخ 2/7/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:

بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر در مکان هایی که امکان تامین پارکینگ برای مالکین ساخت و ساز به لحاظ مسائل شهرسازی یا مساحت ملک میسر نمی‌باشد در راستای بهبود عبور و مرور و تسهیل ترافیک شهری و خدمت به شهروندان در زمینه روان سازی تردد توسط شهرداری از متقاضیان عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ دریافت می‌شود که این عوارض به موجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری لازم الاجرا می‌باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره (5) ماده 100 قانون شهرداری ها در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد. بنابراین تبصره تعرفه 2019 مبنی بر حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد مصوب شورای اسلامی شهر شهررضا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها