ماده 35 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:
1- تصویب سیاست های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
2- تجدیدنظر در سیاست های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب
3- تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی گری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی
4- رسیدگی به گزارش رئیس سازمان در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده
5 - تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه
6 - تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط
7- بازنگری سالانه تعرفه های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی
8 - تصویب تعرفه های مورد نیاز به منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان
9- تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد.
10- تصویب دستورالعمل های تخصصی مورد نیاز فعالیت های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان
11- تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به عنوان علائم رسمی دولتی
12- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها
13- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه
14- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و موسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور
15- ایجاد کمیسیون های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به منظور بررسی های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا
تبصره - دستورالعمل تشکیل کمیسیون های تخصصی به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.