1-دعوای حضانت فرزند نامشروع 2- آثار و احکام مترتب بر فرزندان غیرشرعی3- ماهیت حقوقی حضانت فرزندان مشترک، نفقه و ارث

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - مفهوم حضانت ناظر به فرزندانی است که به طریق شرعی از زن و شوهر متولد شده باشند و به غیر از پدر و مادر شرعی تسری ندارد. 2 - آثار و احکام مترتب بر فرزندان متولد از طریق شرعی، نمی تواند به فرزندان متولد از زنا تسری داشته باشد هر چند از باب تسبیب تکالیفی متوجه زانی می‌گردد. 3 - عناوین مانند حضانت فرزندان مشترک و نفقه و نحوه میراث آنان از عناوین و موضوعات شرعی محسوب می‌شود و کلیه احکام و آثار مترتب، براساس مبانی و احکام فقه شیعه که از احوال شخصیه محسوب می‌شوند، باید مورد نظر دادگاه قرار گیرد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.س. فرزند الف. به طرفیت آقای س.م. فرزند م. با وکالت آقایان الف.ج.، ز.ص. و ح.ر. مجتمعا و منفردا دائر به صدور حکم حضانت برای فرزند مشترک خواهان وخوانده به نام س. متولد 1385/12/21 تا سن بلوغ شرعی و دعوی متقابل آقای س.م. با وکالت آقایان الف.ج. ز.ص. و ح.ر. به طرفیت خانم ف.س. دائر به صدور حکم استرداد فرزند فوق بدلیل عدم صلاحیت نگهداری توسط خوانده تقابل که دعوی تقابل وفق مقررات در جلسه اول رسیدگی بدوی اصلی تکمیل و تحقیق شد و یکجا مورد رسیدگی در اجرای مقررات مواد 141 و 142 و 143 و قانون آیین دادرسی مدنی واقع گردید در مورد دعوی اصلی با ملاحظه دادخواست تقدیمی و ملاحظه اظهارات هر یک از آنان در جلسه رسیدگی مورخه 1394/01/24 و لایحه تقدیمی خواهان اصلی مثبوت به شماره 186 - 1394/02/01 و سایر قرائن موجود و با توجه به اینکه فرزند تاکنون نزد مادر بود و از نظر روانی و عاطفی و تربیت وی به مصلحت تشخیص داده می‌شود که در ادامه نزد وی باشد و البته حق ملاقات برای پدر محفوظ است و با ملاحظه نظریه مشاور مجتمع که به شماره 194 - 1394/02/01 ثبت شد و با ملاحظه اینکه فرصتی جهت توافق درخواست داشتند که توافقی حاصل نگردید و با توجه به اینکه نسبت به پدر نامانوس بوده و پدر می‌تواند از طریق ملاقات مدتی را نزد خود داشته باشد تا پس از اینکه به وی عادت نموده و به سن بلوغ شرعی رسید جهت ادامه پدر را انتخاب نماید و لذا ضمن پذیرش خواسته خواهان اصلی و با استناد به مواد 1168 و 1169 و تبصره الحاقی مصوب 1382/05/06 و 1175 قانون مدنی و ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس حکم حضانت فرزند فوق الذکر به نفع خواهان اصلی تا سن بلوغ شرعی 9 سال تمام قمری صادر و اعلام می‌گردد و در مورد خواسته تقابل با ملاحظه توضیحات فقره قبلی و اینکه خواهان تقابل و وکیل وی دلیل موجهی در اینکه خوانده صلاحیت نگهداری را نداشته باشد را ارائه ننمودند و لذا دعوی غیر ثابت تشخیص حکم بطلان آن صادر می‌گردد این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در مراجع تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده ‌تهران - ملکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.م. با وکالت الف.الف. و ح.ر. به طرفیت خانم ف.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/02/08 شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به حضانت فرزند به نام س. متولد 1385/12/21 و صدور حکم به بطلان دعوی استرداد فرزند مذکور وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولا عناوین مانند حضانت فرزندان مشترک و نفقه و نحوه میراث آنان از عناوین و موضوعات شرعی محسوب می‌شود و کلیه احکام و آثار مترتب براساس مبانی و احکام فقه شیعه که از احوال شخصیه محسوب می‌شوند می‌بایست مورد حکم و نظر دادگاه قرار گیرد ثانیا مفهوم حضانت ناظر به فرزندانی است که به طریق شرعی از زن و شوهر متولد گردیده باشد و به غیر پدر و مادر شرعی تسری ندارد ثالثا نظر به اینکه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین دلیل و مدرک مشخصی که ثابت کند طفل موضوع پرونده به طریق مذکور متولد گردیده باشد به دادگاه ارائه ننمودند و بلکه اسناد و مدارک موجود در پرونده از جمله رای شماره --- مورخه 1393/07/06 شعبه چهارم دیوان عالی کشور و رای شماره --- مورخه 1393/12/24 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران دلالت بر غیر شرعی بودن تولد فرزند موضوع دادخواست حضانت می‌نماید رابعا اینکه بعضی از فقها فرزند متولد از زنا فرزند عرفی تلقی نموده‌اند از نظر شرعی نمی تواند آثار و احکام مترتب بر فرزندان متولد از طریق شرعی تسری به فرزندان متولد از زنا داشته باشد هر چند از باب تسبیب تکالیفی متوجه زانی می‌گردد و لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رای دادگاه بدوی را از جهات فوق مخدوش داشته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض کرده و به استناد 1168 و 1169 و 1170 و 1171 و 1172 و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان واگذاری حضانت و استرداد طفل صادر می نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران

حسین مرادی هرندی - روحانی- محمد باقر غفاری

محتوای مرتبط (11 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها