اطلاعی و استصوابی بودن نظارت دادستان در خصوص ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان

موضوع

اطلاعی و استصوابی بودن نظارت دادستان در خصوص ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری

پرسش

با عنایت به اینکه حسب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی، می‌بایست به اطلاع دادستان برسد، آیا این اطلاع مستلزم تصویب دادستان نیز است یا خیر؟ به عبارت دیگر نظارت دادستان در این خصوص اطلاعی است یا استصوابی؟ در صورتی که استصوابی است نحوه حل اختلاف به چه صورت است؟

نظر هیئت عالی

اطلاع مقرر در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با هدف نظارت دادستان می‌باشد و مستلزم موافقت ایشان نیست.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه با ارجاع پرونده از ناحیه دادستان به بازپرس، بررسی اقدامات جامع و کامل در خصوص موضوع بر عهده بازپرس است، توابع این امر از جمله جلوگیری از فعالیت خدماتی یا تولیدی نیز علی الاطلاق بر عهده بازپرس است و اصل بر این است که اقدامات بازپرس نیازمند تایید دادستان نیست مگر در موارد مصرحه قانونی (همانند قرار تامین کیفری منتهی به بازداشتت، قرار نهایی و...) فلذا در مورد صورت سوال نیز با توجه به عدم تصریح به نیاز به تائید دادستان، صرف اطلاع به دادستان جهت انجام تکلیف ماده کافی است و نیازی به تصویب دادستان نیست.

نظر ابرازی

با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار داشته دادستان بر اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود وفق نظارت و ارائه تصمیمات لازم را دارد در صورت سوال نیز صرف به اطلاع دادستان رسیدن کفایت نمی‌کند و نیازمند تصویب دادستان است چرا که صرف اطلاع دادستان اگر مدنظر قانونگذار باشد که فایده ای را در بر ندارد و از قانونگذار حکیم این انتظار می‌رود که در خصوص تقنین هر مقرره ای فایده و منفعتی را در بر داشته باشد و در صورت مخالفت دادستان در فرض اطلاعی بودن نظارت وی در صورت سوال، تفاوتی در پرونده ایجاد نمی‌شود علی هذا مورد از مواردی است که نیازمند تصویب دادستان است و مرجع حل اختلاف نیز حسب ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می‌شود.

منبع
برچسب‌ها