نظریه مشورتی شماره 7/1401/831 مورخ 1401/08/30

تاریخ نظریه: 1401/08/30
شماره نظریه: 7/1401/831
شماره پرونده: 1401-168-831 ک

استعلام:

1- آیا در جرایم امنیتی موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در مرحله دادگاه، امکان انتخاب وکیل رسمی دادگستری به غیر از وکلای مورد تأیید و تعیین شده از سوی قوه قضاییه وجود دارد یا این‌که مانند مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا بایستی از وکلای تعیین شده برابر لیست مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب شوند؟
2- حق‌الوکاله وکیل در راستای مقررات مربوط به وکالت تسخیری موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط قوه قضاییه پرداخت می‌شود یا این‌که وکیل در انعقاد قرارداد بابت حق‌الوکاله مختار می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر «ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوی از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه»، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن‌جا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی (به معنای اخص) در دادگاه نیست.
2- در مواردی که بازپرس با لحاظ جرایم مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط این ماده و در اجرای تبصره 2 ماده 190 این قانون مبادرت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم می‌کند با توجه به این‌که وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق‌الوکاله مطالبه کند؛ حق‌الوکاله وی با رعایت قسمت اخیر ماده 348 این قانون از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)