ماده 6 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی

اطلاعات مربوط به هزینه ها و تسهیلات مرتبط با فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
1. کل هزینه صدور مجوز و هزینه تفکیکی مجوزهای وابسته
2. مشخصات مرجع تصویب هزینه های صدور مجوز و فرمول های محاسبه، مستندات قانونی مربوط
3. مشخصات کامل حساب های بانکی که هزینه های صدور مجوز به آنها واریز می‌شود
4. شرایط برخورداری از تخفیف یا معافیت در پرداخت هزینه های صدور مجوز
5. بازگشت یا عدم بازگشت کل یا جزئی از هزینه های صدور مجوز به مرجع صدور مجوز
6. امکان استرداد یا عدم استرداد هزینه ها در صورت رد تقاضا
7. مزایا، تسهیلات، امتیازات و حمایت هایی که در نتیجه صدور مجوز اعطا می‌شود یا متقاضی به موجب قوانین، استحقاق مطالبه آنها را پیدا می کند.
8. شرایط و نحوه اعتراض به هزینه ها