درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل علیرغم اطلاع موجر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اطلاع و عدم اعتراض موجر نسبت به تغییر شغل مستاجر به منزله رضایت موجر نیست، بنابراین مانع تقاضای تخلیه به این علت نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها 1 - الف. م. 2 - الف. م. شهرتین ح. به طرفیت خوانده ع.الف. ع.ز. خواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره شماره 3894 مورخ 1346/10/13 دفترخانه... تهران و تخلیه عین مستاجره به لحاظ تخلف خوانده و تغییرشغل از فروشگاه لوازم خانگی به خیاطی به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه مالکیت خواهان‌ها نسبت به پلاک ثبتی مورد اجاره... بخش --- تهران محرز است و رابطه قراردادی اجاره بین طرفین وفق سند رسمی اجاره فوق الذکر که حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 نسبت به قرارداد مذکور محرز و ثابت است و شغل مندرج در اجاره نامه مذکور صراحتا برای (شغل فروشگاه اجناس خانگی) قید گردید. و مفاد صورتجلسه اجرای قرار تامین دلیل معاینه محل پرونده کلاسه --- شورای حل اختلاف مجتمع شماره 14 تهران حکایت از تغییر شغل مغازه مذکور به خیاطی دارد و خوانده دلیلی دال بر موافقت مالک نسبت به تغییر شغل ارائه ننموده لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 1 و 2 و بند 7 ازماده 14 قانون مذکور و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام فسخ قرارداد اجاره حکم به تخلیه عین مستاجره و پرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی واخواهی ع.الف. ع.ز. به طرفیت الف. و الف. شهرتین م.ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/28 این دادگاه که به موجب آن به صورت غیابی حکم به اعلام فسخ قرارداد اجاره شماره 3894 مورخ 1346/10/13 دفترخانه... تهران حکم به محکومیت واخواه به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل بدون اذن مالک صادر گردیده نظربه اینکه ایراد واعتراض موجهی که حاکی از وجود خدشه در دادنامه معترض عنه باشد ارائه نشده و واخواه در جلسه دادرسی نیز حاضر نشده و دلایل خود را ارائه ننموده لهذا مستندا به مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید دادنامه معترض با رد اعتراض نامبرده دادنامه معترض عنه عینا تایید می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ع.ز. به طرفیت آقایان الف. و الف. م.ی. نسبت به دادنامه شماره -* 073 مورخ 1393/02/14 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن تایید رای غیابی شماره 920515 مورخ 1392/07/28 همان دادگاه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه مغازه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل بدون اجازه، واخواهی وی رد شده است، به گونه ای نیست که موجبات نقض رای تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد چه اینکه یکی از مواردی که موجرین می‌توانند تخلیه مورد اجاره را درخواست کنند تغییر شغل است که تجدیدنظرخواه حتی در لایحه تجدیدنظرخواهی به آن اقرار دارد و دلیلی بر رضایت تجدیدنظرخواندگان در این مورد ارائه نکرده است و صرف اطلاع آنان و عدم اعتراض دلیل بر اجازه نیست فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حاجی حسنی - حسین خانی

منبع
برچسب‌ها