‌ماده 1 قانون سازمان برق ایران

به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامه‌های اقتصادی و عمرانی کشور ‌طرحهای لازم و قطعی را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.