ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

در این ‌قانون اصطلاحات ‌زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف - اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به ‌صورت نرم‌ افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب - اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام ‌خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج - اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین ‌نامه ‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د - موسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
ه- - موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.