رای شماره 755 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9800414 شماره دادنامه: 9909970906010755 تاریخ: 6/5/99

شاکی: آقای علیرضا فارسی با وکالت خانم نسرین عینی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ورامین با وکالت آقای سیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 و 2 بند (ب) از عوارض هزینه آماده سازی سال های 96 و 97

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ورامین با وکالت آقای سیدی به خواسته ابطال تبصره 1 و 2 بند (ب) از عوارض هزینه آماده سازی سال های 96 و 97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

سال 97

هزینه آماده سازی

ب) عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن بر اساس فضای باز شهرسازی

تبصره 1: دستگاه ها و بنیادها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی زمینهای آنها طبق ضوابط و تائید شهرداری یا دستگاههای اجرایی مربوطه قبل از واگذاری انجام شده باشد.

تبصره 2: شهرداری در خصوص آماده سازی اراضی که توسط تعاونیهای و انبوه سازان تفکیک می نمایند هزینه آماده سازی معابر و شوارع را نسبت به اخذ وجه و یا دریافت زمین از همان پلاک معادل قیمت ریالی تعیین شده را اخذ نماید.

هزینه آماده سازی به هنگام تقاضای صدور پروانه ساخت یا عدم خلاف یا پایانکار و غیره بر اساس قیمت تمام شده یک متر مربع آسفالت و یک متر طول جدول که در اول هر سال توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تعیین می‌شود به شرح ذیل محاسبه وصول گردد.

S × L ×

S ×

S = در فرمول فوق متراژ بر ملک منتهی به معابر می‌باشد.

L = در فرمول فوق عرض معبر می‌باشد.

= در فرمول فوق قیمت تمام شده یک متر مربع برای آسفالت و یک متر طول برای جدول گذاری برابر اعلام حوزه معاونت عمران

96- هزینه آماده سازی

ب) عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن بر اساس فضای باز شهرسازی

تبصره 1: دستگاه ها و بنیادها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی زمینهای آنها طبق ضوابط و تائید شهرداری یا دستگاههای اجرایی مربوطه قبل از واگذاری انجام شده باشد.

تبصره 2: شهرداری در خصوص آماده سازی اراضی که توسط تعاونیهای و انبوه سازان تفکیک می نمایند هزینه آماده سازی معابر و شوارع را نسبت به اخذ وجه و یا دریافت زمین از همان پلاک معادل قیمت ریالی تعیین شده را اخذ نماید.

هزینه آماده سازی به هنگام تقاضای صدور پروانه ساخت یا عدم خلاف یا پایانکار و غیره بر اساس قیمت تمام شده یک متر مربع آسفالت و یک متر طول جدول که در اول هر سال توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تعیین می‌شود به شرح ذیل محاسبه وصول گردد.

S × L ×

S ×

S = در فرمول فوق متراژ بر ملک منتهی به معابر می‌باشد.

L = در فرمول فوق عرض معبر می‌باشد.

= در فرمول فوق قیمت تمام شده یک متر مربع برای آسفالت و یک متر طول برای جدول گذاری برابر اعلام حوزه معاونت عمران

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه های موضوع شکایت مغایر با آراء هیات عمومی از جمله شماره های 946 - 11/9/86 و 634 - 20/9/91 و 621 - 13/9/91 و 381 - 7/9/90 و 31 - 21/1/97 می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

عوارض های موضوع خواسته در راستای اختیارات شورای شهر به شرح مندرج در بندهای 26 و 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها وضع گردید، لذا تقاضای رد شکایت می‌شود. /ت

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با 4/3 اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌ بندی و تفکیک و ساختمان‌ سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌ سازی زمین و واگذاری سطوح‌ لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب آیین‌ نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشوراز جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین تبصره 1 و 2 بند (ب) از عوارض هزینه آماده سازی سال های 96 و 97 مصوب شورای اسلامی شهر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

عناوین و برچسب‌ها