نظریه مشورتی شماره 7/97/2497 مورخ 1398/04/05

تاریخ نظریه: 1398/04/05
شماره نظریه: 7/97/2497
شماره پرونده: 97-76-2497

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 416 قانون مدنی هر یک از متعاملین اگر در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند و مطابق ماده 417 (اصلاحی 1370/8/14) همان قانون غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد، بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده و قانوناً با عنایت به ماده 448 قانون مدنی قابل اسقاط شناخته شده، غبن فاحش است و غبن به هر درجهای که باشد اگر عرفاً قابل مسامحه نباشد، برای مغبون ایجاد حق فسخ میکند و اسقاط این حق خویش نیز فاقد منع قانونی است. نتیجتاً چنانچه هر یک از طرفین که ضمن انجام معامله خیار غبن را از خود ساقط نموده باشد، بعد از انجام معامله نمیتواند با استفاده از خیار غبن تقاضای فسخ معامله را بنماید./ت

منبع