رای شماره 75 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 75

تاریخ دادنامه: 27؍1؍1398

شماره پرونده: 96؍1888

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: 1- آرش مرادی 2- مجید البرزی 3- جمال جلیلی شهری 4- علی صابری 5- یونس عبدالعلیان همگی با وکالت آقای بهمن امین منصور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» از فصل چهارم از «سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی مورخ 1395/11/14»

گردش کار: آقای بهمن امین منصور به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» از فصل چهارم از « سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی مورخ 14؍11؍1395» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«الف- موکلان در زمره پزشکان و دستیاران فوق تخصص دوره های سی ام و سی و یکم و سی و دومین دوره دستیاری فوق تخصص بالینی پزشکی در رشته عروق می‌باشند که با اتمام دوره دستیاری، مشغول طی دوره تعهد مربوطه بود و یا مآلاً دوره تعهد مربوطه را آغاز خواهند نمود.

ب- حسب استحضار، تعهدات دستیاران دوره های فوق تخصصی، عموماً در قالب مقررات وضع شده توسط طرف شکایت، تحت عنوان «راهنمای آزمون پذیرش دوره های دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی» محل تعریف می یابد که وضوحاً مقررات یاد شده می باید با تبعیت از مقررات و قوانین موضوعه تصویب و اجرا گردد.

ج- رشته تخصصی موکلان (جراحی عروق) یکی از زیر شاخه های پنجگانه جراحی عمومی است (رشته تحصیلی جراحی عمومی به پنج شاخه فوق تخصص منشعب می‌شود که عبارتند از: جراحی پلاستیک و ترمیمی- جراحی عروق- جراحی کودکان- جراحی قفسه صدری- جراحی قلب و عروق) که از مجموعه زیر شاخه های یاد شده و به موجب تصمیم طرف شکایت و با وصف مشابهت مبنای پیش نیاز آموزشی (جراحی عمومی) مدت تعهد فوق تخصصی خون سرطان بالغین، نفرولوژی روانپزشکی کودکان، جراحی کودکان، جراحی قلب و عروق خون و سرطان کودکان، عفونی کودکان و کلیه کودکان وفق مقررات بند 2-2 سی امین و طی بند مشابه در مقررات مروط به دوره های سی و یکم و سی و دوم دوره دستیاری فوق تخصصی پزشکی بالینی معادل مدت آموزش تعیین شده که اخیراً و بنا به تصمیم طرف شکایت جراحی قفسه صدری نیز در زمره رشته های تخصصی با مدت تعهد معادل مدت آموزش تعیین شده است و این در حالی است که مدت تعهد موکلان (رشته فوق تخصص عروق) با وصف مشابهت مبنای آموزشی (جراحی عمومی) به میزان دو برابر مدت آموزش معین شده است.

د) طرف شکایت در سال جاری و طی نامه شماره 1896؍505؍د-31؍4؍1396 مدت تعهد رشته فوق تخصصی جراحی عروق و جراحی قفسه صدری را در دوره سی و چهارمین دوره دستیاری فوق تخصصی را معادل طول مدت آموزش تعیین نموده است و این در حالی است که طول مدت تعهد این رشته های فوق تخصصی در دوره های سی ام و سی و یکم و سی و دوم و سوم به میزان دو برابر مدت آموزش معین شده است.

ه-) همان طور که ملاحظه می فرمایند طرف شکایت طی دو دوره متوالی مدت تعهد متفاوت برای یک رشته فوق تخصصی معین کرده است که با این وصف دستیاران دوره ماقبل موظف به طی دوره تعهد به میزان دو برابر و دستیاران معین رشته فوق تخصصی در دوره لاحق بر آن (با گذشت حتی چند ماه تفاوت زمان پذیرش) مکلف به طی دوره تعهد به میزان برابر مدت آموزش شده اند و این در حالی است که طرف شکایت هیچ توجیه منطقی و عقلانی برای ترجیح یک دوره آموزشی در یک رشته یکسان فوق تخصصی و در سنوات متوالی آموزشی نداشته و ندارد و تصدیق می فرمایند که حتی با فرض حق تعیین مدت تعهد از سوی طرف شکایت، طرف موصوف مجاز به اعمال این گونه تبعیض بیّن نبوده و نخواهد بود و تکلیف وضع مقررات نباید موجب وضع مقررات تبعیض آمیز این چنینی باشد، به نحوی که یک دستیار فوق تخصص در رشته فوق تخصصی یکسان و به صرف ورود در یک سال قبل مکلف گردد حداقل مدت 3 سال تعهد مازاد بگذراند که این امر مفید اقدام تبعیض آمیز طرف شکایت در مورد موکلان بوده و حتی استناد به دریافت سند تعهد محضری که متضمن این تبعیض بیّن باشد، نمی تواند نافی اقدام تبعیض آمیز و خلاف قانون اساسی (بند 9 اصل 3) باشد و همان طور که طرف شکایت این تغییرات را برای دستیاران فوق تخصص قفسه صدری و معین رشته فوق تخصصی موکلان (جراحی عروق) در سال جاری اعمال نمود و بخشی از اقدامات تبعیض آمیز خود را منتفی نمود، به راحتی قادر به اعمال این تغییر برای موکلان در دوره های قبل که مشغول طی دوره تعهد دو برابر مستند می‌باشند. علیهذا در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند 9 اصل 3 قانون مزبور که تبعیض را از سوی مراجع اجرایی نفی نموده است، استدعامندم طرف شکایت را ملزم به رفع تبعیض و کاهش مدت تعهد موکلان به میزان معینه برای همین رشته فوق تخصصی در سال جاری بنمایند.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 2؍8؍188؍96-5؍3؍1397 پاسخ داده است که:

«احتراماً در اجابت مفاد اخطاریه شماره 9609980905801961 صادره بر روی پرونده کلاسه 9601888 و در جهت تنجیز خواسته، موارد زیر را به استحضار عالی می رساند:

1- همان طور که در دادخوست تقدیمی به استحضار رسید: موکلان دستیاران فوق تخصص دوره های سی ام و سی و یکم و سی و دوم و سی و سوم فوق تخصصی جراحی عروق می‌باشند که به استناد راهنمای پذیرش دوره های فوق و در اجرای مفاد بند 5؍2 راهنمای موصوف طول مدت تعهد آنان با وصف مشابهت با سایر زیر شاخه های تخصصی جراحی عمومی (به وصف مندرج در بند 1؍2 راهنمای پذیرش دوره های یاد شده) دو برابر مدت تحصیل درج گردیده است، در حالی که سایر زیر شاخه های جراحی عمومی در دوره های فوق تخصص وفق مقررات بند 1؍2 (معادل دوره قید گردیده) که نه تنها این وجه تفاوت فاقد دلیل منطقی است، بلکه همین موکلان در قیاس با پذیرفته شدگان دوره سی و چهارم که به موجب بخشنامه شماره 1896؍505؍د-31؍4؍1396 و در تخصص جراحی عروق مواجه با تبعیض جدیدی (حتی در همین رشته فوق تخصصی) گردیده اند به وجهی که دوره تعهد جراحی عروق دوره سی و چهارم برابر نامه یاد شده (در طول دوره و طول مدت تحصیل) قید گردیده لکن موکلان در همین رشته فوق تخصصی در دوره های قبل (سی و سوم و سی و دوم و سی و یکم...) مواجه با مدت تعهد دو برابر شده اند، بنابراین تخصیص موضوع نامه یاد شده فوق به صرف دوره سی و چهارم فوق تخصصی عروق و انصراف پذیرفته شدگان دوره های قبل از مفاد این بخشنامه تبعیض بین و ناروا فی مابین پذیرفته شدگان یک رشته تحصیلی فوق تخصصی در دو سال متوالی است. علیهذا حتی اگر مرجع تصویب این بخشنامه (شورای آموزش پزشکی) را واجد صلاحیت وضع این مقررات بدانیم این امر نباید موجب وضع مقررات تبعیض آمیز در یک رشته فوق تخصصی در طول 2 سال گردد، به طوری که پذیرفته شده دوره قبل مواجه با تعهد 3 سال بیشتر گردد، لذا تصدیق می فرمایید در انصراف موکلان از دایره شمول بخشنامه یاد شده تبعیض و خلاف مقررات بند 9 اصل 3 قانون اساسی است. لذا ابطال این مصوبه و تصویب مصوبه عادلانه تحت تقاضاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

دفترچه سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی مورخ 14؍11؍1395:

«فصل چهارم: تعهدات

الف-..........

ب- تعهدات پذیرفته شدگان رشته های فوق تخصصی نفرولوژی، خون و سرطان بالغین، بیماریهای ریه، مراقبتهای ویژه، کلیه کودکان، قلب کودکان، روماتولوژی کودکان، روانپزشکی کودک و نوجوان، جراحی کودکان، جراحی عروق و جراحی قفسه صدری در این دوره به میزان برابر طول دوره آموزشی مصوب خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 705؍107-3؍5؍1397 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام،

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 9601888 موضوع شکایت آقایان آرش مرادی، مجید البرزی، جمال جلیلی شهری، علی صابری و یونس عبدالعلیان به خواسته رفع تبعیض و یکسان سازی دوره تعهد همانند پذیرفته شدگان دوره سی و چهارم دستیاری دوره فوق تخصصی رشته جراحی عروق، مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:

1- نامبردگان از پذیرفته شدگان رشته جراحی عروق سی امین، سی و یکمین و سی و دومین دوره دستیاری مقطع فوق تخصص بالینی رشته جراحی عروق می‌باشند که برابر مفاد دفترچه راهنمای آزمون سال قبولی و ضوابط و مقررات مربوطه متعهد گردیده اند پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تعهدات مربوطه را در مناطق مورد نیاز این وزارتخانه به انجام برسانند. شکات در دادخواست تنظیمی با ادعای اینکه در سال پذیرش آنان تعهدات برخی از رشته های فوق تخصصی برابر مدت تحصیل تعیین شده است و در دوره سی و چهارم پذیرش دستیار فوق تخصصی نیز مدت تعهد پذیرفته شدگان رشته جراحی عروق به برابر مدت تحصیل کاهش پیدا نموده است، متقاضی یکسان سازی دوره تعهد همانند پذیرفته شدگان دوره سی و چهارم دستیاری دوره فوق تخصصی رشته جراحی عروق گردیده اند.

2- در شکات یادشده سابقاً دعوایی با همین مضمون و محتوا لیکن تحت عنوان ابطال بندهای 5؍2 راهنمای پذیرش سی و امین و 1؍2 سی و یکمین و سی و دومین دوره دستیاری فوق تخصصی بالینی پزشکی در هیات عمومی دیوان مطرح نموده‌اند که طی دادنامه شماره 267-30؍10؍1396 به استناد موارد زیر منجر به رد شکایت شده است.

- در دادنامه مذکور مقرر گردیده است: «... با توجه به اوراق و محتویات پرونده و توضیحات طرفین شکایت در جلسه مورخ 26؍9؍1396 هیات تخصصی نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 535 - 1؍8؍1391 اساس اختیار وزارت بهداشت در اخذ تعهد محضری برای خدمت در واحدهای تابعه وزارت بهداشت بعد از فراغت از تحصیل را بر اساس قانون اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسائل و امکانات اطفال و جوانان ایرانی مورد تایید قرار داده است. از طرفی بندهای مورد شکایت بر اساس اختیار ناشی از مصوبه پنجاهم شورای آموزش پزشکی و تخصصی در سال 1382 تدوین گردیده است بنابراین در مجموع شکایت مطروحه موجه به نظر نمی رسد و بندهای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد.»

3- صرف نظر از مراتب مذکور در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است، بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط مشی‌ها و برنامه ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، تعیین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی از وظایف این وزارتخانه است.

4- همچنین بر اساس قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب سال 1352وظایف زیر بر عهده شورای مذکور می‌باشد:

- بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته‌های پزشکی و تخصصی، ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه‌ها و روشهای کلی آموزش و ایجاد هماهنگی لازم، بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‌های پزشکی و علوم وابسته و تخصص های پزشکی و تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده‌های پزشکی و بیمارستانهای وابسته به دانشگاهها از جهات زیر:

الف - برنامه و روشهای آموزش ب- بررسی و اظهار نظر درباره ضوابط مربوط به صلاحیت آموزشی موسسات پزشکی و تصویب صلاحیت آموزشی مذکور و نحوه وابستگی آنها به دانشگاهها بر اساس ضوابط مقرر ج- تنظیم آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی و همچنین بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه‌ها.

5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اهداف و وظایف محوله و تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن، نسبت به تربیت نیروی متخصص از طریق اجرای برنامه های آموزشی و بهداشتی وفق قوانین و مقررات اقدام می‌نماید و افرادی که جهت تحصیل در دوره های مختلف پزشکی انتخاب و گزینش می‌شوند، با توجه به مقاطع تحصیلی و مهارت های دیگرکه برای پذیرش رشته ها و دوره ها وجود دارد، حسب مقررات موجود، ملزم به انجام خدمت در نقاط مورد نیاز کشور به تشخیص این وزارتخانه می‌باشند. با توجه به دوره های مختلف و سهمیه های متفاوت، این افراد دارای تعهدات مختلف می‌باشند که ذیلاً به استحضار می‌رسد:

اول: تعهد خدمت موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:

- وفق ماده 1 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان « کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاترکه پس از 1؍4؍1367 از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده و یا می‌شوند، مکلفند حداکثر 24 ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند».

دوم: تعهد دوره دستیاری:

- افرادی که در آزمون دستیاری تخصصی پذیرفته می‌شوند، نیز دارای تعهد خدمت می‌باشند که بر حسب نوع سهمیه ای که پذیرفته شده اند، این تعهدات متفاوت است.

سوم: تعهدات دوره فوق تخصص:

- افرادی که در آزمون فوق تخصص پذیرفته می‌شوند، نیز دارای تعهد خدمت می‌باشند که بر اساس ماده 15 مقررات و آیین‌نامه های دوره های آموزش فوق تخصصی مصوب نشست های دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و تبصره های آن مصوب پنجاهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی ملزم به ارائه تعهدنامه محضری به میزان دو برابر مدت آموزش می‌باشند. همچنین در تبصره ماده مذکور اعلام شده است، اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزاد دوره های فوق تخصصی به صورت خاص می‌باشد و محل انجام تعهد خدمت این دسته از پذیرفته شدگان بر اساس نیاز دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و قبل از پذیرش در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

6- آزمون پذیرش دستیار فوق تخصص سالی یکبار برگزار می‌گردد و مراحل و شرایط پذیرش در هر دوره آزمون با توجه به ضوابط اعلامی در راهنمای آزمون همان دوره صورت می پذیرد. همان گونه که فوقاً اشاره گردید، میزان تعهدات کلیه پذیرفته شدگان دوره های دستیاری فوق تخصصی برابر مصوبات نشست های شورای آموزش پزشکی و تخصصی دو برابر مدت تحصیل می‌باشد و این موضوع صراحتاً هر ساله در راهنمای دوره های دستیاری اعلام و کلیه پذیرفته شدگان با علم و اطلاع از این موضوع نسبت به ثبت نام و سپردن سند تعهد اقدام می نمایند. در راهنمای آزمون دوره های پذیرش شکات نیز صراحتاً در بندهای مورد اعتراض اعلام شده است: « کلیه پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار فوق تخصص ملزم به سپردن تعهد محضری عام به میزان دو برابر مدت تخصصی به نفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند.»

7- با توجه به عدم اقبال جهت شرکت در برخی از رشته های فوق تخصصی از سوی متخصصین دوره های پزشکی و نیاز کشور به رشته های مذکور، پیشنهاد تقلیل تعهدات برای رشته های کم متقاضی طی نامه شماره 3939؍505-18؍10؍1390 و به منظور تربیت افراد واجد شرایط جهت پوشش مناطق محروم و مورد نیاز به مقام وزارت وقت ارائه و مورد تایید ایشان قرار می‌گیرد.

8- برابر نامه مذکور اعلام شده است، با توجه به بررسی های به عمل آمده و کاهش چشمگیر آمار شرکت کنندگان متقاضی در برخی از رشته های فوق تخصصی به منظور ایجاد جاذبه در رشته های مذکور پیشنهاد می‌گردد. با کاهش میزان تعهدات خاص پذیرفته شدگان در این رشته ها از دو برابر به برابر مدت آموزش کاهش یابد. لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید کاهش تعهدات در رشته های اعلامی در نامه فوق الذکر صرفاً به دلیل کاهش چشمگیر آمار شرکت کنندگان در رشته های مزبور و تشویق جهت شرکت در این رشته ها بوده است.

9- سال 1393 در موضوع 5 هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام می‌گردد متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش دستیار دوره های فوق تخصص مورد نیاز و کم متقاضی می‌توانند پس از قبولی در آزمون دانشنامه تخصصی رشته مادر در همان سال، جهت مصاحبه شفاهی به هیات ممتحنه دوره فوق تخصصی مربوطه معرفی و پس از قبولی در آزمون شفاهی به صورت مستقیم به عنوان دستیار دوره فوق تخصصی پذیرش و از مهر همان سال آموزش خود را شروع نمایند. تبصره: فهرست رشته های مورد نیاز و کم متقاضی هر سال پس از طرح در کمیسیون دائمی معین به تایید شورا خواهد رسید.

10- برابر موضوع 6 نشست مذکور رشته های فوق تخصصی کم متقاضی مورد نیاز هر ساله، با پیشنهاد معاونت درمان و منوط به تایید کمیسیون دائمی شورای آموزش پزشکی و تخصصی به عنوان رشته های محروم اعلام می گردند و داوطلبین رشته های فوق الذکر می‌توانند پیش از انجام خدمات قانونی در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی شرکت نمایند. تبصره: در صورت اشباع نشدن نیاز و اعلام نیاز معاونت درمان، رشته های مذکور مجدداً محروم اعلام خواهند گردید.

11- وفق دستور 14 هفتاد و هشتمین کمیسیون دائمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 15؍7؍1395 (موضوع تعیین رشته های فوق تخصصی محروم و کم متقاضی برای سال 1395) اعلام می‌گردد در راستای اجرای موضوعات 5 و 6 هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های فوق تخصصی مشروحه ذیل در پذیرش دستیار تخصصی سال 1395 تکمیل ظرفیت نشده اند:

رشته فوق تخصصی بیماری های قلب و عروق، رشته فوق تخصصی کلیه کودکان، رشته تخصصی قلب کودکان، رشته فوق تخصصی جراحی کودکان، رشته فوق تخصصی روماتولوژی کودکان، رشته فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان، رشته فوق تخصصی جراحی عروق و..... لذا در راستای اجرای موضوع 1 نشست 82 شورا و موضوع 2 نشست 82 شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های فوق در جلسه بحث و به شرح ذیل مورد توافق حاضرین قرار گرفت.

- تمامی رشته های فوق الذکر به جز رشته تخصصی قلب و عروق و رشته فوق تخصصی جراحی قلب و عروق به عنوان رشته محروم کم متقاضی تایید و به صورت مستقیم پذیرش خواهند شد و مشمول مصوبات 5 و 6 نشست 80 و 1 و 2 نشست 82 خواهند بود.

12- ضمناً ذکر این نکته ضروری است، مراحل پذیرش در هر دوره از آزمون پذیرش با توجه به شرایط همان دوره صورت پذیرفته و شرایط پذیرش و تعهدات دوره های قبل و بعد قابل تسری به یکدیگر نمی‌باشد. ضمن اینکه در دفترچه راهنمای سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیز صراحتاً اعلام شده است تعهدات پذیرفته شدگان برخی از رشته های فوق تخصصی نفرولوژی، خون و سرطان بالغین،.... و جراحی عروق در این دوره به میزان برابر طول دوره آموزشی مصوب خواهد شد.

13- همچنین از آنجا که وفق ضوابط شورای آموزش پزشکی و تخصصی مدت تعهدات کلیه دستیاران دوره فوق تخصص دو برابر مدت تحصیل می‌باشد و تعهدات رشته های مذکور در برخی از دوره های پذیرش دستیار به صورت استثناء کاهش یافته است، چنانچه مقرر گردد تغییری در مدت تعهدات صورت گیرد لازم است مدت تعهدات دستیارانی که تعهدات آنها کاهش یافته است، همانند سایر رشته ها به دو برابر افزایش یابد.

با توجه به اینکه حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی است که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و در این پرونده اقدام و یا تصمیمی بر خلاف شرع یا قانون معمول نگردیده، رد دعوا از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍1؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که مطابق قانون اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358 و بندهای 1، 6 و 7 ذیل ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 و بندهای 1 و 4 ذیل ماده 1 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی مصوب سال 1352، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای برقراری تعهد خدمت فارغ التحصیلان رشته های تخصصی و فوق تخصصی و همچنین تعیین میزان تعهد خدمت آنها با توجه به نیازهای عمومی اختیار دارد و این معنی در دادنامه شماره 267-30؍10؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است، بنابراین بند (ب) فصل چهارم دفترچه سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی مورخ 14؍11؍1395 در تعیین میزان تعهد خدمت رشته های مذکور در این بند به میزان طول دوره آموزشی در حدود اختیارات آن شورا بوده و با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع