موخره قانون سازمان برق ایران

قانون بالا مشتمل بر بیست و سه ماده و پانزده تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز پنجشنبه اول تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق العاده روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی ‌نایب رییس مجلس و شورای ملی - دکتر حسین خطیبی