ماده 526 قانون مدنی

هر یک از مالک، عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.