ادعای اعسار با وجود داشتن وکیل دادگستری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استخدام وکیل دادگستری اماره قضایی بر تمکن مالی و ملائت مدعی اعسار است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ف. گ.ک. با وکالت آقای ح. م.ف. به طرفیت خوانده آقای م. ن. به خواسته: صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به به صورت یکجا و دفعه واحده و و پرداخت آن به نحو تقسیط در حق خواهان موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/27 به مبلغ 220/000/000 ریال. صرف‌نظر از این‌که خواهان اقدام به استخدام وکیل در جهت دفاع از دادخواست و طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به را نموده است که این خود نوعی تمکن مالی و ملائت خواهان را می رساند؛ و اماره قضایی دال بر تمکن خواهان محسوب می‌شود، نظر به این‌که از اظهارات گواهان تعرفه شده نیز قناعت وجدان بر عدم تمکین مالی نامبرده حاصل نمی‌نماید، لذا به لحاظ فقد دلیل و مستندا به ماده 197 و 241 قانون آیین دادرسی مدنی به رد دعوی خواهان انشاء حکم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی مسعودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. گ.ک. با وکالت ح. م.ف. به طرفیت م. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/27 صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات، وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواتسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امیر کوهکن - علی احمدی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها