رای شماره 139 مورخ 1383/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1383/04/14

شماره دادنامه: 139

کلاسه پرونده: 230/83

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت 1/81/1663 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، آقای اکبر برجیان بروجنی به عنوان کارآموز وکالت با استناد به وکالتنامه ابرازی مبادرت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده و شعبه بدوی به دلیل عدم احراز سمت وی به عنوان وکیل مستنداً به بند پ ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر نموده است و در مرحله تجدیدنظر تایید مراتب قرار صادره از حیث عدم گواهی و موافقت سرپرست کارآموز در ذیل وکالتنامه استنادی بوده است. حالیه وکیل تجدیدنظرخواه طی درخواست ثبت شده به شماره 839 مورخ 20/3/83 با اعلام موافقت سرپرست خود خانم نوید آهنکوب در قسمت ذیل وکالتنامه تقدیمی درخواست رسیدگی مجدد را نموده است و لذا شعبه با احراز این‌که وکیل مربوطه به عنوان کارآموز تحت نظارت وکیل سرپرست مبادرت به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری نموده و ذیل تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/76 مجلس شورای اسلامی نیز صرفاً کارآموزان وکالت از دخالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها، دیوانعالی کشور می‌باشد، بر حذر داشته شده‌اند. بنابراین با اعلام مراتب اشتباه در صدور دادنامه شماره 168 مورخ 22/2/83 در اجرای مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به منظور طرح در هیات عمومی پرونده تقدیم می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که وکالت کارآموز وکالت در پرونده کلاسه 80/418 به تایید وکیل سرپرست او رسیده و با این کیفیت سمت وی به عنوان وکیل محرز و بلااشکال بوده است، بنابراین رد دادخواست وی به شرح دادنامه شماره 168 مورخ 22/3/83 شعبه اول تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت 1/81/1663 به عنوان نداشتن سمت مبتنی بر اشتباه بوده است و با نقض دادنامه مذکور به تجویز تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌شود.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع