ماده 50 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه ‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده 9 این تعرفه تعیین می‌ شود.