رای شماره 785 مورخ 1400/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت ایمان قوامی فرد به خواسته ابطال ماده 20 تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال 99 شورای اسلامی سرد رود از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 20: عوارض فعالیت های خانگی:

الف: چنانچه این فعالیت ها در مکان های مستقل باشند، مشمول عوارض سالانه حرفه و فعالیت می‌باشند.

ب: چنانچه فعالیت خانواده برای تولید صنایع دستی در قسمتی از واحد مسکونی خود بلامانع بوده ولیکن چنانچه در تولید صنایع دستی از خدمت کارگران استفاده به عمل آید کارگاه تلقی و تا زمانی که فعالیت آنها مزاحمتی به همسایگان ایجاد نکند و فعالیت ادامه داشته باشد برای فعالیت آنها عوارضی معادل 25% عوارض سالانه حرفه و فعالیت تعلق می‌گیرد. مساحت محل فعالیت اینگونه حرف فقط سالن و یا اطاق مورد استفاده در فرمول منظور خواهد شد.

ج: فعالیت های خانوادگی اعم از فردی یا جمعی و همچنین فعالیت های هنری (نقاشی، خطاطی، خیاطی، منبت کاری، سوزن دوزی و...)، صنایع دستی با فعالیت خانوادگی، آموزش خصوصی، علمی و پژوهشی در منزل که کارگاه و آموزشگاه تلقی نشود و سکونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد، عوارض ندارند.

تبصره: شهرداری مکلف است تمهیدات پیش بینی شده در قانون ساماندهی مشاغل خانگی را تدبیر و اجرا نماید.

عوارض فعالیت های خانگی (کارگاهی) معادل 25% عوارض سالانه فعالیت و حرفه مشابه تعیین می‌شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- شورای اسلامی شهر سردرود به موجب مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض فعالیت خانگی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی خود اقدام به تصویب عوارض نموده است.

2- به موجب بند 3 ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389 معافیت از پرداخت عوارض اداری و تجاری تعیینی و مصوب شوراهای اسلامی شهرها و روستاها از مزایای صاحبان مشاغل خانگی اعلام شده است.

3- اخذ عوارض باید در قبال ارائه خدمات از سوی شهرداری باشد در حالی که شهرداری ها در خصوص مشاغل خانگی خدماتی ارائه نمی نمایند. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نگردیده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و همچنین در ماده 85 قانون مذکور مقرر شده است شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین ماده 20 تحت عنوان عوارض فعالیت های خانگی سال 99 مصوب شورای اسلامی شهر سردرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها