کلاهبرداری از طریق سامانه بانکی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری از طریق سامانه بانکی، دادسرای محل برداشت وجه از حساب شاکی است.

رای خلاصه جریان پرونده

به دلالت اوراق پرونده آقای ر. ساکن پاکدشت شکایتی در تاریخ 21/02/92 علیه شخصی ناشناس مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت از حساب این جانب به مبلغ 20/000/000 ریال نموده است که تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری متهم را از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت نموده است که شکوائیه شاکی به آگاهی شهرستان پاکدشت ارسال شده است. آگاهی نیز از شاکی تحقیق پرونده را به دادسرای اعاده که به دادیار محترم شعبه اول دادسرا ارجاع شده، استعلامات لازم توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ویژه شرق تهران حسب دستور دادیار محترم از بانک ها معمول، مدیرکل حراست بانک صادرات ایران اعلام داشته است کلیه تراکنش های موردنظر در تاریخ های 23/02/92 و 24/03/92 از طریق درگاه بانک مسکن (...) صورت پذیرفته است (صفحه 22 ). حسب گزارش پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فا. ویژه شرق تهران بانک خطوط ایرانسل و کارت شارژهای استفاده شده آقای ح. ساکن... است. در حال حاضر در زندان قزل حصار می‌باشد که پس ازآن آقای دادیار محترم پاکدشت در تاریخ 30/10/92 در خصوص اتهام آقای ح. فرزند... دایر بر برداشت غیرمجاز از حساب شاکی آقای ر. فرزند... نظر به این که متهم پرونده در خارج از حوزه قضایی این شهرستان در زمان وقوع جرم حضورداشته و در زندان قزل حصار بوده و هم چنین آدرس متهم پرونده در شهرستان بوده و برداشت وجه در شهر تهران واقع شده است، لذا محل وقوع جرم حوزه قضایی دادسرای تهران بوده مستندا 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای تهران صادر نموده است که به موافقت دادیار محترم اظهارنظر رسیده (صفحه 43 ). پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران به بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 مبارزه با جرائم رایانه ای ارجاع شده است. آقای بازپرس شعبه سوم دادسرای مذکور نیز بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است: «در خصوص شکایت آقای ر. علیه ح. دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق استفاده غیرمجاز از سامانه بانکی، نظر به این که عملیات واریز وجه خارج از حوزه قضایی تهران و پس از برقراری تماس محل فریب شاکی و برداشت وجه از حساب وی و انتقال به حساب متهم در شهرستان پاکدشت به وقوع پیوسته و با در نظر داشتن رای وحدت رویه شماره 729 - 01/12/91 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور با نفی صلاحیت دادسرای تهران مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب پاکدشت صادر و اعلام می‌نماید.»; که پس از موافقت دادیار محترم اظهارنظر پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال شده است که به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت گردیده و در دستور کار قرار گرفت.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حاصله فی مابین دادیار محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت و بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه 31 تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اتهامی آقای ح. دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق استفاده غیرمجاز از سامانه بانکی، توجها به اوراق پرونده و قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره و این که محل خروج وجه از ید و حساب شاکی شهرستان پاکدشت بوده، صرف نظر از صحت وسقم موضوع مستندا به رای وحدت رویه شماره 729 - 01/12/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه و استدلال بازپرس محترم تهران موجه و صائب تشخیص داده شده و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت صالح به رسیدگی می‌باشد، لذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع می‌گردد. مقرر است دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور - عضو معاون

هاشمی - صفرپور

منبع

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

برچسب‌ها