درخواست تقلیل اقساط مهریه به دلیل ازدواج مجدد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درخواست تقلیل اقساط مهریه به استناد ازدواج مجدد زوج و پرداخت مخارج ازدواج دوم، محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. ش.، فرزند ع. به طرفیت خانم الف. ص.، فرزند الف. به خواسته صدور حکم بر تقلیل اقساط مهریه موضوع دادنامه قطعیت یافته شماره 1262 مورخ 1392/08/07 صادره از این شعبه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده صرفنظر از اظهارات شهود که در خصوص اموال و دارایی خواهان یا بی اطلاع بوده و یا اطلاعاتشان از سوی قطع و یقین نبوده است، با عنایت به دادنامه قبلی صادره از این شعبه مبنی بر بطلان خواسته خواهان دائر بر تقلیل اقساط مهریه به شماره.....مورخ 1393/07/30 و نظر به اینکه قیمت نیم سکه بهار آزادی در تاریخ صدور حکم فعلی نسبت به قیمت نیم سکه بهار آزادی در تاریخ صدور حکم قبلی، کاهش یافته است و با توجه به حقوق دریافتی خواهان حسب اظهار خودش و نیز با عنایت به مطلب قید شده در دادنامه قبلی فوق الذکر مبنی بر اینکه زوج با وصف اینکه هنوز از بابت ازدواج اول خود به خوانده (همسر اول خود) بدهکار می‌باشد استناد وی به ازدواج مجدد و پرداخت مخارج ازدواج دوم برای کم نمودن اقساط بدهی خود به همسر اول (خوانده) فاقد وجاهت می‌باشد فلذا با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران (خانواده)

صادق رضوانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ش. به طرفیت خانم الف. ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/04/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت اقساط مهریه محکوم به و تعدیل اقساط بلا دلیل و غیر موجه تشخیص و حکم به بطلان دعوا صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج درماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تائید می‌شود این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها