مرجع صدور رای تجمیعی راجع به آرای دادگاه انقلاب با وحدت و تعدد قاضی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/26
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

مرجع صدور رای تجمیعی راجع به آرای دادگاه انقلاب با وحدت و تعدد قاضی

پرسش

چنانچه دادنامه‌ای قطعی در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی صادر شده باشد و دادنامه قطعی دیگر در دادگاه انقلاب با وحدت قاضی صادر و جرائم ارتکابی از ناحیه محکوم، مشمول تعدد جرم باشد، چنانچه دادگاه انقلاب با وحدت قاضی، آخرین دادگاه صادرکننده حکم باشد، مرجع صالح جهت صدور رای تجمیعی کدام دادگاه می‌باشد؟ آیا دادگاه انقلاب با وحدت قاضی می‌تواند با نقض دادنامه‌های صادره، نسبت به جرمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می‌باشد، رای تجمیعی صادر نماید؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال با توجه به بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری؛ دادگاه انقلاب با تعدد قاضی، دادگاه دارای صلاحیت بالاتر محسوب می‌شود و صدور رای واحد بر عهده آن دادگاه است.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه در بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح شده که در صورت تساوی دادگاه‌ها به دادگاه صادرکننده آخرین حکم ارجاع گردد و در صورت عدم تساوی، به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال خواهد شد و با عنایت به اینکه این بند از صدور حکم متعدد در دادگاه بدوی بحث می‌کند. نظر به اینکه بنا به صراحت بند مذکور هم دادگاه‌های بدوی نیز در وضعیت تساوی قرار ندارند به نظر می‌آید معیاری که ملاک درجه‌بندی دادگاه‌های بدوی (حسب بند الف ماده 510 قانون فوق) می‌باشد تشکیلات دادگاه‌های مذکور بوده، فلذا؛ با توجه به این معیار، دادگاه بدوی که با تعدد قاضی به جرائم رسیدگی می‌کنند، نسبت به سایر دادگاه‌های کیفری، بالاتر محسوب می‌شوند و درنتیجه صلاحت صدور رای تجمیعی را دارند، حتی اگر دادگاه صادرکننده آخرین حکم نباشند.

نظر اقلیت

با عنایت به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، که دادگاه‌های کیفری را در عرض یکدیگر و به نحو تساوی ذکر نموده است، لذا هر دو دادگاه مذکور بدوی و در عرض هم قرار گرفته و مساوی هستند و معیار مرجع عالی و تالی موضوع ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی، در این موارد صادق نمی‌باشد. لذا بنا به بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تساوی دادگاه‌ها، دادگاه صادرکننده آخرین حکم (دادگاه انقلاب با وحدت قاضی) نسبت به صدور رای تجمیعی اقدام می‌نماید.

منبع
برچسب‌ها