نظریه مشورتی شماره 7/1401/490 مورخ 1401/07/26

تاریخ نظریه: 1401/07/26
شماره نظریه: 7/1401/490
شماره پرونده: 1401-186/1-490 ک

استعلام:

چنانچه‌ دادگاه بدوی قرار تعویق صدور حکم را در خصوص متهم صادر کند و این قرار مورد اعتراض شاکی قرار گیرد و دادگاه تجدید نظر با رد اعتراض، قرار را تأیید کند، اجرای مقررات ماده 45 قانون مجازات اسلامی مبنی بر صدور حکم پس از اتمام مدت تعویق، در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه تجدید نظر باید حکم صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که دادگاه کیفری 2 به استناد ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با احراز شرایط مقرر در این ماده، پس از احراز مجرمیت متهم، قرار تعویق صدور حکم صادر می‌کند و این قرار در دادگاه تجدید نظر تأیید می‌شود، اعمال ماده 45 قانون یاد‌شده با همان دادگاه کیفری 2 (دادگاه بدوی) صادر‌کننده قرار تعویق صدور حکم است؛ زیرا همان دادگاه مجرمیت متهم را احراز کرده؛ اما صدور حکم را برای مدتی معین معوق کرده است و با سپری شدن مدت تعویق، تعیین کیفر یا صدور حکم به معافیت از کیفر به استناد ماده 45 همان قانون بر عهده دادگاه بدوی است؛ زیرا قرار تعویق صدور حکم تصمیم ماهیتی محسوب نمی‌شود و دادگاه بدوی باید در ماهیت امر مبادرت به صدور حکم نماید. ضمن آن‌که، عقیده به اعمال ماده 45 قانون یاد‌شده توسط دادگاه تجدید نظر تأیید‌کننده قرار تعویق صدور حکم، حق متهم برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر را سلب خواهد کرد.

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها