نظریه مشورتی شماره 7/1401/600 مورخ 1401/07/06

تاریخ نظریه: 1401/07/06
شماره نظریه: 7/1401/600
شماره پرونده: 1401-3/1-600 ح

استعلام:

پس از درخواست صدور اجراییه و در مهلت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه اصل محکوم‌به و متفرعات آن از جمله حق‌الوکاله را پرداخت می‌کند. آیا به صرف درخواست صدور اجراییه و انتفای ارسال پرونده به اجرای احکام به اعتبار پرداخت محکوم‌به در مهلت ده روز مندرج در ماده 34 یادشده، حق‌الوکاله وکیل در اجرای احکام به طور کامل قابل پرداخت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در ماده 24 آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور رأی)، پیش‌بینی شده است و فرض سوال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین‌نامه‌ یادشده، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها