تاثیر بازگشت زوج بعد از تحقق وکالت در طلاق زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت تحقق شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه به دلیل ترک زندگی مشترک توسط زوج، بازگشت بعدی و تقاضای زندگی مشترک ازسوی وی، مانع استفاده زوجه از حقی که به موجب وکالت ماخوذه ضمن عقد نکاح ایجاد شده نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 91/12/02 آقای ا.س به وکالت از خانم ع. ض. دادخواستی به طرفیت آقای ع. ض. به خواسته طلاق به لحاظ بروز عسروحرج باتحقق بند 1 ماده 1130 ق م تقدیم دادگاه عمومی شیراز نموده وتوضیح داده موکله در تاریخ 1389/01/17 بعقد شرعی و دائمی خوانده در آمده است حالیه خوانده محترم مدت 8 ماه است غایب بوده و موکله هیچ خبری از وی ندارد حال باتوجه به تحقق بند 8 از شروط ضمن عقد نکاح ونیز نظر به اینکه با وضعیت موجود ادامه زندگی مشترک برای موکله سخت وغیر قابل تحمل است وموجب بروز عسروحرج درزندگی ایشان می‌باشدلذا به استنادبند 1 تبصره الحاقی به ماده 1130 ق م تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده ورسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی شیراز محول می‌گردد جلسه دادگاه در تاریخ 1392/01/10 باحضور خواهان و وکیل وی تشکیل واظهار داشته موکله به شرح دادخواست تقدیمی سه سال پیش به عقددائمی خوانده در آمده است وعلیرغم اصرار موکل مبنی بر تهیه منزل مستقل ونیز مراسم ازدواج که خوانده هیچ اقدامی نکرده ونه ماه متوالی می‌باشد که ترک زندگی نموده است وموکل هیچ گونه اطلاعی از ایشان ندارد واین موضوع موجب بروز عسروحرج شدید درزندگی موکل گردیده است وایشان را دربلاتکلیفی مطلق قرارداده است به دلیل تخلف زوج از بند 8 شروط ضمن عقد سند نکاحیه ونیز بند 1 ماده 1130 ق م درخواست طلاق نموده و ادامه می دهد شهودی جهت ادای شهادت به نفع موکله وجوددارد دادگاه قرار استماع شهادت شهود خواهان صادر و خوانده ازطریق جراید به دادرسی دعوت می‌شود از طرفی خواهان نیز جهت معاینه از حیث دوشیزه بودن به پزشکی قانونی معرفی می‌گردد پزشکی قانونی درجواب نامه دادگاه و پس از معاینه از خانم ع. ض. فرزند م. اعلام داشته در تاریخ 1392/01/11 ساعت 13 : 5 معاینه به عمل آمده پرده بکارت از نوع حلقوی قابل اتساع است. باتوجه به بازنبودن دهانه مهبل وقوام لبه ها، نامبرده غیر مدخوله است.ص 36 درجلسه مورخ 1392/02/26 خواهان اظهار داشته وکیل خود را عزل نمودم خوانده پسر عموی من است پس از سه ماه از تاریخ عقد بدون اینکه برنامه ای برای شروع زندگی مشترک داشته باشد کشورایران راترک کرده و به امارات متحده عربی رفته، دیگر خبری از وی ندارم وبلاتکلیف هستم، در عسروحرج به سر می برم پدر زوجه آقای م. ض. گواهی داده دخترم ع. را به عقد برادر زاده ام در آورده ام ومنتظر خوشبختی آنهابودم اما مدت زیادی است که دامادم دخترم را رها کرده واز کشور خارج شده است واو را در بلاتکلیفی رها کرده است دامادم درایران نیست وخانواده اش مسئولیت پذیر نیستند وقبول نمی کنند تا مشکل حل شود حال درخواست دارم به داد این دختر برسید شاهد دوم خانم گ.م مادر خواهان حرفهای من همان است که پدردخترم بیان داشت تمام تلاشمان را کردیم ولی انگار هیچ فائده ای نداشت تنها راه جلوگیری از بدبختی بیشتر دخترم طلاق است طلاق چیز بدی است اما بلاتکلیفی از طلاق بدتر است شوهرش او را بحال خود رها کرده و به کشور خارج رفته است و مادسترسی به او نداریم متعاقب صدور قرار ارجاع امر بداوری زوجه پدر خود را به عنوان داور تعیین و چون زوج داور تعیین نکرده آقای ی. ض. را به عنوان داور زوج معرفی مینماید داور زوجه نظر خود را مبنی بر اینکه تلاش ها مثمر ثمر نبوده و نظرم به عدم امکان سازش است وزوجه از نظر مهریه وغیره هیچ ادعائی ندارد اعلام نموده است ص 46 دادگاه بااعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/28 درخصوص دعوی خانم ع. ض. فرزند م. به طرفیت آقای ع. ض. فرزند م.ط. مبنی بر درخواست طلاق به لحاظ عسروحرج وتحقق بند 1 ماده 1130 ق م وپس از انعکاس خلاصه دادخواست واظهارات خواهان وخلاصه اظهارات شهود ووکیل خواهان نظریه عدم دفاع خوانده وپاسخ استعلام واصله از اداره مهاجرت وگذرنامه که حاکی از خروج زوج در تاریخ 1391/04/26 از کشور به مقصد امارات متحده عربی از طریق مرزهوایی وعدم بازگشت وی در مدت ده ماه می‌باشد ازموجبات بارز عسروحرج تلقی وبه استناد مواد 1129 و 1130 ق م وتخلف زوج از شرط ضمن عقد به جهت ترک زندگی مشترک که بدون عذر موجه بوده لذا حکم به طلاق زوجه صادر وچون زوجه باکره است ومستحق بیش از نصف مهریه نمی‌باشد وآن را دریافت کرده است ودرخصوص سایر امور مالی هم ادعائی نداردو با وصف عدم حضور زوج به سردفتر نمایندگی دراجراء وثبت سند طلاق داده شده است ورای را غیابی اعلام کرده است آقای الف. ط. پس از اعلام وکالت از سوی زوج از دادنامه فوق واخواهی نموده و دادگاه در تاریخ 1393/02/14 تشکیل جلسه داده، زوج اظهار داشته در تاریخ 1389/01/07 ازدواج کردیم یعنی به عقد هم در آمدیم در تاریخ 1391/04/26 از کشور ایران به قصدامارات خارج شدم ودرامارات شاغل هستم ودرمغازه کار میکنم در تاریخ 1393/02/12 به کشور برگشتم به من گفتند پرونده ای تحت عنون طلاق است و چون مرا خواستند مهریه همسرم 67 سکه کامل بهار آزادی است از طریق اداره ثبت ممنوع الخروج شدم نصف مهریه را پرداخت کردم سپس وکیل وی به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده واعلام داشته مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است دادگاه مجددا قرار ارجاع امر به داوری صادر می‌نماید زوجین پدران خود را به عنوان داور منتخب به دادگاه معرفی وداوران نظریه مکتوب خود را جداگانه که حکایت از عدم توفیق درجهت صلح و سازش دارد به دادگاه ارائه نموده‌اند ص 138 - 139 دادگاه بااعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره - 00435 مورخ 1393/04/19 واخواهی آقای ع. ض. باوکالت آقای ط. وآقای م. ج. به طرفیت خانم ع. ض. با وکالت بعدی خانم ط.ر که عمده ایرادات به عمل آمده مربوط به صلاحیت محلی دادگاه بوده واظهار نظر قضایی دادگاه در این خصوص وایراد دیگر مبنی بر اینکه زوج جهت تحکیم مبانی زندگی مشترک نیمی از مهریه راپرداخت نموده است درحالی که جهت رفع ممنوع الخروج بودن پرداخت نموده و دادگاه ایرادات ودفاعیات وکلای واخواه را وارد ندانسته و باتوجه به دفاعیات وکیل واخوانده و احراز ترک نفقه از زمان انعقاد عقد نکاح تاکنون وترک زندگی مشترک از ناحیه زوج واینکه اقدامات زوج طی پنج سال گذشته موجب کراهت وتنفر شدید زوجه گردیده به نحوی که گفته اگر مرا به زندگی مشترک مجبور نمایند خودکشی خواهم نمود و اعلام نموده مهرم حلال جانم آزاد واعلام نموده حاضرم مهریه ای که وصول کرده ام برگردانم وعدم تاثیر تلاشهای داوران درانصراف زوجه از طلاق وتشدید اختلافات لذا دادگاه بااعلام اینکه رای غیابی صادره با مذهب زوجین که سنی شافعی هستند مغایرتی نداشته وضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته راعینا تاییدکرده است وکلای زوج در فرجه قانونی از دادنامه شماره --- - مورخ 1393/04/19 تجدیدنظر خواهی نموده‌اند وشعبه --- دادگاه تجدیدنظر حسب الارجاع پرونده راتحت نظر قرارداده وبااعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/08 ضمن رد ایراد تجدیدنظرخواه در خصوص صلاحیت محلی دادگاه بدوی تجدیدنظر خواهی را درخصوص ماهیت دعوا نیز وارد ندانسته زیرا به نظر دادگاه تجدیدنظر بند هشتم از شروط ضمن عقد محقق گردیده است چرا که براساس گزارش اداره گذرنامه تجدیدنظر خواه ازتاریخ 1391/04/26 ازایران به مقصد امارات خارج گردیده واقدامات وی تنها یک مورد اظهارنامه در تاریخ 1391/05/07 وارائه دادخواست الزام به تمکین که هردو توسط وکیل انجام گرفته وحکم بطلان صادر گردیده منحصر می‌گردد واین اقدام هیچگونه ارتباطی با حسن معاشرت نداشته واگر بعدا هم به ایران باز گشته وتقاضای زندگی مشترک بنماید مانع استفاده تجدیدنظر خوانده از حقی که به موجب وکالت ماخوذه ضمن عقد نکاح کسب شده نخواهد شد. لذا دادگاه تجدیدنظر به حذف عبارت از « به نظر » مندرج در سطر هشتم صفحه دوم دادنامه اول تا « صادر می‌گردد » سطر دهم والحاق این عبارت « لذا تحقق بند هشتم از شروط نکاحیه محرز ومسلم تشخیص وبه استناد ماده 1119 ق م به خواهان اذن به مراجعه یکی از دفاتر رسمی طلاق باحق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق اعطاء می‌گردد نوع طلاق بائن غیر مدخوله می‌باشد اعتبار حکم صادره شش ماه ازتاریخ ابلاغ رای فرجامی یاانقضاء مهلت فرجام خواهی است » و.... درنهایت بااصلاحات فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید وکلای آقای ع. ض. از دادنامه اخیر الذکر فرجام خواهی نموده وطی لایحه ای ایرادات شکلی وماهوی خود رامنعکس نموده‌اند که به هنگام شور قرائت ومورد توجه قرار خواهد گرفت پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ج. عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه ووکلای وی ایراد واعتراض موثری که مستلزم نقض رای فرجام خواسته باشد ارائه نداده اند وایراد بردادنامه ازحیث استدلال و استناد به قانون ورعایت قواعد دادرسی نیز درحدی نیست که نقض رای راایجاب نمایدعلیهذا استنباط دادگاه از دلائل ومحتویات پرونده خالی از اشکال موثر تشخیص و مالا دادنامه موصوف به شماره 801119 - 1393/09/08 صادره از شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس ابرام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - موسی جعفری

عناوین و برچسب‌ها