انجام نیابت قضایی در جرایم ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادیار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوار

موضوع

انجام نیابت قضایی در جرایم ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادیار

پرسش

در صورتی که نیابت قضایی جهت تفهیم اتهام در جرایم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک به حوزه قضایی دیگری ارسال گردد؛ آیا امکان انجام مفاد نیابت توسط دادیار وجود دارد؟

نظر هیات عالی

انجام تحقیقات مقدماتی موضوع نیابت قضایی چنانچه از مصادیق جرایم مذکور بر ماده‌ 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، مرجع اجرا کننده نیابت مکلف است انجام آن را به بازپرس ارجاع دهد.

نظر اکثریت

موارد صلاحیت بازپرس در تحقیقات مقدماتی عام است و محدودیت تحقیق توسط بازپرس جز در موارد استثنایی پیش‌بینی نشده است، اما صلاحیت دادیار محدود و خلاف اصل انجام تحقیقات توسط بازپرس است. موارد صلاحیت این دو مقام قضایی در بخش تحقیقات مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی شده است و نیابت قضایی واجد وصف خاصی نیست تا بتواند دایره صلاحیت دادیار را وسعت بخشد. وقتی یک دادیار در حوزه قضایی خود صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری را ندارد، طبعاً در قالب نیابت قضایی نیز امکان رسیدگی وجود ندارد. ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را تعریف نموده است و ماده 92 قانون مذکور صراحتاً تحقیق در جرایم را به عهده بازپرس قرار داده است.

نظر اقلیت

امکان انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادیار در فرض سوال وجود دارد؛ نقطه حائز اهمیت تشخیص موضوع یا عنوان مجرمانه است که توسط بازپرس معطی نیابت انجام می‌شود و انجام یک امر خاص را از حوزه قضایی دیگری تقاضا می‌نماید، با توجه به محدودیت مذکور دادیار می‌تواند تحقیق در جرایم خاص موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری را در قالب نیابت قضایی انجام دهد.

منبع
برچسب‌ها