نظریه مشورتی شماره 7/1402/49 مورخ 1402/05/20

تاریخ نظریه: 1402/05/20
شماره نظریه: 7/1402/49
شماره پرونده: 1402-127-49ح

استعلام:

چنانچه در پرونده‌ای در ماهیت اختلاف متداعیین گزارش اصلاحی صادر شود و سپس در مورد همان اختلاف و در همان شعبه دادگاه طرح دعوا شود، آیا از موارد امتناع از رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه صرفاً پس از حصول سازش بین طرفین و بر اساس مفاد سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و تنظیم این گزارش توسط دادگاه، اظهار نظر در ماهیت دعوا نیست و لذا از جهات رد مندرج در بند «د» ماده 91 این قانون محسوب نمی‌شود.

منبع