لغو قرار تامین کیفری پس از اجرای بخشی از مجازات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

لغو قرار تامین کیفری پس از اجرای بخشی از مجازات

پرسش

اگر حکم دادگاه مشتمل بر چند بخش باشد و شروع به اجرای بخشی از آن مستلزم گذشت زمان معینی باشد مانند آن که فرد به حبس و پرداخت دیه محکوم شده و پس از خاتمه حبس، یک سال مهلت جهت پرداخت دیه داشته باشد، آیا با شروع به اجرای حبس، قرار تامین منتفی می‌شود یا منتفی شدن تامین مستلزم پرداخت دیه است؟

نظر هیئت عالی

هر چند مطابق ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار تامین و نظارت قضایی با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها لغو می‌شود، اما این تفکیک ناظر بر مواردی است که صرفاً بحث اجرای یکی از این مجازات ها مطرح باشد و در مواردی که موضوع اجرای مجازات های مختلف وجود داشته باشد باید با توجه به اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تامین اتخاذ تصمیم کرد؛ به گونه ای که همواره فلسفه صدور قرار تامین مورد توجه قرار گیرد. بنابراین اگر فردی که مثلاً به اتهامات آدم ربایی و ایراد جرح تحت تعقیب بوده و با تودیع 3 میلیارد ریال وثیقه آزاد بوده است به تحمل 10 سال حبس و پرداخت 4 درصد دیه کامل محکوم و حکم صادره قطعی و لازم الاجرا شود به محض شروع به اجرای حبس قرار تامین تبدیل (تخفیف) می‌گردد.

نظر اکثریت

با شروع به اجرای حکم کیفری، قرار تامین بدون اثر می‌شود؛ زیرا منطقی نیست که فرد را تحت شدید ترین نوع قرار تامین کیفری یعنی بازداشت قرار دهیم و در کنار آن تامین دیگری از قبیل وثیقه یا کفالت نیز از وی اخذ نماییم. مواد 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری موید این نظر است.

نظر اقلیت

تمامی احکامی که تحت یک شماره در یک دادنامه و در مورد یک شخص صادر می‌شود، مجموعاً یک حکم محسوب می‌شود و تا زمانی که بخش آخر دادنامه شروع به اجرا نشده است قرار تامین صادره به قوت خود باقی است.

منبع
برچسب‌ها