تاثیر منزل مشترک بر تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر زوجین در یک منزل سکونت داشته باشند؛ اصل بر تمکین زوجه است؛ بنابراین صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین منوط به ارائه دلیل محکمه پسند توسط زوج است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/05

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای س. الف.پ. فرزند س. به طرفیت خانم س. ع.پ. فرزند ع. و به خواسته الزام به تمکین عام و خاص از سوی زوجه موضوع سند ازدواج شماره 1685 - 1377/07/07 دفتر رسمی ازدواج شماره 171 رشت، با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و اینکه زوجه علیرغم ارائه مدارکی دال بر سوء رفتار زوج با وی اعلام نموده در منزل مشترک سکونت داشته و مخالفتی نسبت به تمکین از زوج ندارد. عای هذا دادگاه عوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1257 و 1102 و 1103 و 1114 قانون مدنی، خوانده را ملزم به تمکین عام و خاص از زوج و سکونت در منزلی که شوهرش تعیین نموده می‌نماید. خواهان نیز مکلف به حسن معاشرت و رفتار با زوجه می‌باشد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم استان تهران خواهد بود.

رییس شعبه --- دادگاه حقوقی(خانواده یک) تهرانعلیرضا پنداشته پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/22

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ع.پ. به طرفیت آقای س. الف.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/12/5 اصداری از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج صادر گردیده است. اعتراض وارد است زیرا حسب اظهارات طرفین زوجین در یک منزل و زیر یک سقف سکونت دارند و اصل بر تمکین زوجه است لذا زوج در جهت عدم تمکین دلیل محکمه پسندی ارائه نداده- مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده 257 قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمود ‌فرهبد - جعفر نجفی رسا

منبع
برچسب‌ها