رای شماره 1113 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9804139 شماره دادنامه: 9909970906011113 تاریخ: 7/8/99

شاکی: محمدرضا قاسمی ورنامخواستی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ورنامخواست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف سوم تعرفه شماره 4، تعرفه شماره 3 (انباری و در همکف) و تبصره 11 و 13، تبصره 2 تعرفه شماره 17

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ورنامخواست به خواسته ابطال ردیف سوم تعرفه شماره 4، تعرفه شماره 3 (انباری و در همکف) و تبصره 11 و 13، تبصره 2 تعرفه شماره 17 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (17) تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

عوارض آتش نشانی

سال 98

سال 99

تبصره 1: عوارض آتش نشانی هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه می‌شود.

تبصره 2: آن دسته از ساختمان هایی که دارای تخلف در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد عوارض سهم آتش نشانی محاسبه و وصول می‌گردد.

5 درصد عوارض زیربنا یا پذیره و یک درصد تراکم

5 درصد عوارض زیربنا یا پذیره و یک درصد تراکم

منشاء قانونی - بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تعرفه شماره (4) تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست

توضیح در صورت اخذ عوارض پذیره تجاری خیابانهای ذیل:

بلوار شهید شاهمرادی 30 درصد در قسمت شمال و 15 درصد در امتداد شرقی تا انتهای خط محدوده به ضرایب اضافه می‌گردد.

خیابان شریعتی 25 درصد به ضرائب اضافه می‌گردد.

بلوار شهید کرباسیان 20 درصد به ضرائب اضافه می‌گردد.

عوارض پذیره در همکف

طبقات

عوارض پذیره یک متر مربع مجتمع های تجاری اداری خدماتی دفتر کار و......

نوع عوارض

{10+n) A4

تجاری

سال 98

ماخذ و نحوه محاسبه

{10+n) A1/2

دفترکار

{10+n) A8/1

خدماتی

{10+n) A2/2

اداری

{10+n) A3/1

پزشکی (مطب آزمایشگاهی

{10+n) A4

تجاری

سال 99

{10+n) A1/2

دفترکار

{10+n) A8/1

خدماتی

{10+n) A2/2

اداری

{10+n) A3/1

پزشکی (مطب آزمایشگاهی

تعداد واحد= n

تبصره 1: در محاسبه عوارض پذیره واحدهای تجاری و اداری که به صورت مجتمع یا پاساژ باشد فضای باز قسمت وسط را که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته باشد و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رویت می‌نماید مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

تبصره 2: واحد خدماتی عبارت است از کلیه ساختمان هایی که به منظور خدمات رسانی عمومی از قبیل خدمات بهداشتی، درمانی، فرهنگی، آموزشگاه، ورزشی، ارتباطی،رفاهی و تفریحی وکلا و مهندسین استفاده می‌گردد.

توضیح: در مجموعه های تجاری مشاعات بر مبنای مسکونی محاسبه گردد.

تبصره 3: ساخت و سازهای توسط خیرین سلامت با معرفی دانشگاه علوم پزشکی استان با کاهش 50 درصد محاسبه می‌شود و در صورت تغییر کاربری براساس تعرفه روز و بدون کاهش شهرداری مطالبات خود را وصول نماید و در صورتی که زمین توسط خیرین تهیه شود با کاهش 70 درصد محاسبه میشود این کاهش علاوه بر تخفیفات عمومی مصوبه شورا می‌باشد.

منشاء قانونی: بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تعداد واحد = n

توضیحات

تعرفه شماره (3) تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات:

عوارض پذیره یک متر مربع به صورت یک واحد

تبصره 11: عوارض سرایداری، تجاری بر مبنای یک سوم تجاری محاسبه گردد.

توضیح: در مجموعه های تجاری مشاعات بر مبنای مسکونی محاسبه گردد

تبصره 13: انباری مکانی است که درب مجزا به گذر نداشته باشد.

سال 98

طبقات

تجاری

کارگاهی

انباری

A 3/6

A 2/3

در همکف

A 6/31

A 4/11

توضیح در صورت اخذ عوارض پذیره تجاری خیابانهای ذیل:

بلوار شهید شاهمرادی 30 درصد در قسمت شمال و 15 درصد در امتداد شرقی تا انتهای خط محدوده به ضرایب اضافه می‌گردد.

خیابان شریعتی 25 درصد به ضرائب اضافه می‌گردد.

بلوار شهید کرباسیان 20 درصد به ضرائب اضافه می‌گردد.

منشاء قانونی - بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری ندارد و شورای اسلامی طرف شکایت بر خلاف آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان در برگ محاسبه عوارض اقدام به محاسبه عوارض تغییر کاربری بر خلاف مقررات نموده است. (طی مصوبه 409 مورخ 27/11/1397)

در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر ورنامخواست به موجب لایحه شماره 17 مورخ 28/1/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: محاسبه عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری قانونی است که تابع شرایط قانونی تغییر کاربری می‌باشد و ایضا اخذ عوارض ارزش افزوده به موجب آراء هیات عمومی و هیات تخصص دیوان عدالت اداری بلامانع است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. همچنین در بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است، بنابراین تبصره 2 از تعرفه شماره 17 تحت عنوان عوارض آتش نشانی، عوارض پذیره در همکف از تعرفه شماره 4 و عوارض پذیره انباری و در همکف و تبصره 11 و 13 از تعرفه شماره 3 مصوب شورای اسلامی شهر ورنامخواست برای سال 98 و 99 از تعرفه شهرداری ورنامخواست مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها