رای شماره 712 مورخ 1382/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 712

تاریخ: 1382/12/17

کلاسه پرونده: 269/81

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس اداره کار و امور اجتماعی و اشتغال دامغان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 13 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1270 موضوع شکایت خانم خدیجه علی‌آباد به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی دامغان و هیات حل اختلاف کارگری به خواسته، نقض رای مورخ 10/3/78 صادره از هیات حل اختلاف کارگری دامغان به شرح دادنامه شماره 1353 مورخ 10/12/79 حکم به رد شکایت صادر نموده است. ب) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1342 موضوع شکایت خانم معصومه شاه‌محمدی به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دامغان به خواسته اعتراض به رای مورخ 10/3/78 هیات حل اختلاف و نقض رای صادر شده به شرح دادنامه شماره 1583 مورخ 6/1/79 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی‌فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مفاد دادنامه شماره 1583 مورخ 6/12/79 شعبه 13 بدوی دیوان که مورد تایید شعبه دهم تجدیدنظر قرار گرفته مفید نقض رای قطعی مرجع حل اختلاف به لحاظ عدم رعایت قواعد مربوط به آیین دادرسی از جمله دعوت شاکی و نقض تحقیقات است و متضمن استنباط متفاوت از حکم واحد قانون گذار در مقایسه با دادنامه شماره 1353 مورخ 10/12/79 شعبه نهم دیوان نمی‌باشد. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

مقدسی‌فرد- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع