احراز اعتبار امر مختومه در خصوص قرار

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که رای با عنوان قرار انشاء شود اما محتویات دادنامه افاده حکم نماید، موضوع رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم ط.الف. به طرفیت آقای د.الف. به خواسته استرداد مال (منقول) الزام خوانده به استرداد طلاجات به انضمام خسارات دادرسی؛ دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله اظهارات طرفین که مبین اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع می‌باشد از جمله فتوکپی مصدق دادنامه --- مورخ 1392/07/10 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران، هر چند در دادنامه قید گردیده قرار رد دعوی صادر می‌گردد، ولی محتویات دادنامه افاده‌ای بر اینکه دادنامه مذکور قرار باشد نمی‌نماید. از جمله در دادنامه موضوع دادگاه قید نموده است دعوی مطروحه به جهت ضعف ادله ایشان محکوم به رد است که خود حکم تلقی می‌گردد. از همه مهم‌تر اینکه مفاد دادنامه مبین این امر می‌باشد که دادگاه اظهارات شهود خواهان را اخذ نموده است و متقابلا اظهارات شهود معارض (خوانده) نیز اخذ گردیده است که همگی افاده حکم بودن دادنامه موصوف می‌نماید و با توجه به استعلام به عمل‌ آمده از شعبه موصوف که اعلام نموده است دادنامه مذکور قطعیت یافته است؛ لهذا دادگاه با توجه به مطالب معنونه فوق موضوع را از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حاتمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ط.الف. به طرفیت آقای د.الف. از دادنامه --- مورخه 1393/09/15 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی زوجه به خواسته مطالبه طلاجات به لحاظ امر مختومه موضوع دادنامه --- - 1392/07/10 اصداری از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران مبنی بر رد دعوی زوجه در خصوص طلاجات قرار رد دعوی صادر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رای بر اساس مقرات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترضٌ‌عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهبد - نجفی رسا

منبع
برچسب‌ها