شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای تخلیه ملک تجاری به استناد انتقال منافع به غیر بدون اذن موجر، انتقالی مصداق تخلف و موجب درخواست تخلیه است که عین مستاجره از تصرف فیزیکی مستاجر خارج و به تصرف شخص ثالث داده شده باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. آ.ا. با وکالت آقایان ع. ک.پ. و م. م. به طرفیت آقایان م. ر.ب.، س. ح.م. و ش. س. به خواسته صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر با احتساب خسارات دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات وکلای محترم خواهان و دفاعیات خوانده ردیف اول نظر به اینکه پاسخ استعلام مثبوت به شماره 1615 مورخ 1393/06/24 دلالت بر انتقال سه دانگ حقوق کسبی و صنفی به خوانده ردیف دوم دارد و حسب صورت جلسه قرار معاینه محل مورخ 1393/10/06 نامبرده در محل مورد ترافع فعالیت کسبی ندارد بنابراین دعوی خواهان توجهی به نامبرده ندارد و دادگاه به استناد قسمت پایانی ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت سایر خواندگان با توجه به اینکه وکلای محترم خواهان با وجود قید مراتب در برگ اخطاریه، گواهان خویش را در دادگاه حاضر ننموده‌اند و دلیل دیگری هم که مبین انتقال حقوق کسبی از سوی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف سوم باشد از سوی آنان به دادگاه ارایه نشده است و حضور خوانده ردیف سوم در محل یادشده به‌ عنوان شریک کاری، دلالت بر انتقال به غیر موضوع بند دوم ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ندارد و روح قانون یاد شده مبنی بر حمایت از حق کسب و پیشه و تجارت هم اقتضای چنین تفسیری را می‌نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را قابل پذیرش ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سجاد مظلومی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/12/24 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی آقای ا.آ.ا. با وکالت آقایان م. م.چ. و ع. ک.پ. نسبت به س. ح.م. به خواسته تخلیه (عین مستاجره) موضوع یک باب مغازه جز پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش --- تهران به دلیل انتقال به غیر و به موجب قسمت دیگر حکم بر بطلان نسبت به آقای م. ر.ب. اصدار یافته در هر دو قسمت مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا هرچند به موجب اجاره‌نامه رسمی تنظیمی فی‌مابین به شماره 144727 مورخ 1369/03/12 حق انتقال مورد اجاره از مستاجر به‌ طور کلی و جزیی و یا به نحو اشاعه سلب گردیده است لیکن انتقالی مصداق تخلف و موجد حق برای موجر در جهت درخواست تخلیه می‌باشد که عین مستاجر از تصرف فیزیکی مستاجر یا مستاجرین خارج و به تصرف شخص ثالث داده باشد این درحالیست که در پرونده مطمح نظر، تجدیدنظرخواه دلیل یا مدرک موجهی که حاکی از تخلف مستاجر از شرایط قراردادی و انتقال به غیر باشد به دادگاه ارایه ننموده است ثانیا: حضور آقای ش. س. بنا بر قرار معاینه به عمل آمده صرفا از باب شراکت در مغازه مختلف فیه بوده و خروج موضوعی از بحث انتقال عین مستاجره دارد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس در هر دو قسمت صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارایه ننموده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به نظر دادگاه با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض‌عنه را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (5 مورد)

عناوین و برچسب‌ها