اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پرداخت مهریه به نحو اقساط به موجب رای دادگاه، مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ع. ع. به طرفیت خانم س. و. به خواسته الزام خوانده به تمکین زوجیت که دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و منضمات آن و ملاحظه فتوکپی مصدق سند نکاحیه که رابطه و علقه زوجیت دائم اصحاب دعوا را محرز می‌نماید و خوانده با وصف ابلاغ در موعد مقرر در جلسه دادرسی حاضر گردیده و ایراد و دفاعی از دعوای مطرح شده به عمل نیاورده و دلیل و مانع مشروعی که بتواند عدم تمکین خود را موجه و قانونی و محکمه پسند تلقی و جلوه نماید ارائه نکرده است و نظر به اینکه با انعقاد و عقد نکاح دائم زن و شوهر نسبت به هم دارای حقوق و تکالیفی می‌شوند که تمکین زن از شوهر بدون مانع مشروع از جمله تکالیف زن محسوب می‌گردد. بنابراین با توجه به مراتب و اوصاف فوق دعوای خواهان را وارد و محمول بر صحت تشخیص و با استناد به مواد 1102 ، 1108 و 1114 قانون مدنی خوانده را به تمکین زوجیت از خواهان ملزم و محکوم می‌نماید. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

اصغر کاظمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س. و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/09 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بخش چهاردانگه در پرونده شماره 9409982929300039 متضمن حکم به تمکین تجدیدنظرخواه (زوجه) نسبت به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته زیرا تجدیدنظرخواه باکره است و قانونا زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایف که در قبال شوهر دارد امتناع نماید و حتی اگر به موجب رای دادگاه مهریه به نحو اقساط پرداخت شود مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود بناءعلی هذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده مرقوم و ماده 1085 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی پرونده (زوج) صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها