رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9701987 شماره دادنامه: 9909970906010012 تاریخ: 15/2/99

شاکی: خانم شهرزاد زارع مهرجردی فرزند محمد حسن

طرف شکایت: شهرداری بفروئیه (میبد) - شورای اسلامی شهر بفروئیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5014-96 مورخ 27/10/96 در خصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها و سطوح خدمات

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری بفروئیه (میبد) - شورای اسلامی شهر بفروئیه به خواسته ابطال مصوبه شماره 5014-96 مورخ 27/10/96 مبنی بر اخذ عوارض تفکیک جلسه شماره 32 مورخ 30/10/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

7) آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها و سطوح خدمات

الف) آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها

نحوه محاسبه:

1- نحوه محاسبه سرانه معابر و محاسبه سرانه فضای خدمات عمومی مطابق با جدول ذیل اقدام گردد.

مساحت کل زمین

سرانه فضای خدمات عمومی

سرانه معابر

تا 500 متر مربع

معاف

معاف

تا 750 متر مربع

7 درصد

5 درصد

تا 1000 متر مربع

8 درصد

6 درصد

تا 1250 متر مربع

10 درصد

7 درصد

تا 1500 متر مربع

11 درصد

9 درصد

تا 1750 متر مربع

13 درصد

11 درصد

تا 2000 متر مربع

15 درصد

13 درصد

تا 2500 متر مربع

17 درصد

15 درصد

تا 3000 متر مربع

18 درصد

16 درصد

تا 4000 متر مربع

20 درصد

18 درصد

تا 5000 متر مربع

21 درصد

20 درصد

از 500 متر مربع به بالا

25 درصد

25 درصد

ضمناً اراضی با مساحت 5000 (پنج هزار) متر مربع و بیشتر بر اساس سقف قانون اصلاح ماده 101 محاسبه می‌گردد.

1- اگر ملکی قل از اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها تفکیک شده باشد و مالک درخواست تفکیک مجدد داشته و همچنین سطوح خدمات را پرداخت نموده باشد، سطوح خدمات محاسبه شده از سرانه خدمات محاسبه شده (بر اساس جدول فوق) کسر خواهد شد.

2- مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که بدون اجرای ماده 101 اقدام به اخذ سند مالکیت نموده‌اند و سند آن پس از اجرای قانون اصلاح ماده 101 صادر شده باشد بر اساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه می‌گردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید، سرانه معابر بر اساس اصلاحی ملک (مطابق طرح هادی) تا سقف 25 درصد از کل ملک و سرانه فضای خدمات 25 درصد باقی مانده محاسبه خواهد شد.

3- پلاک هایی که بر اساس طرح آماده سازی مصوب اداره راه و شهرسازی تفکیک می گردند، چنانچه خالص سهم مالک بیش از 25/56% از مساحت کل پلاک طبق سند اولیه باشد، مساحت مازاد بر بیش از 25/56% باید بدون اخذ وجه به نام شهرداری گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

این جانب مالک رسمی پلاک ثبتی 8/3902 بخش 22 یزد در راستای ماده 147 قانون ثبت اقدام به اخذ سند نمودم که با توجه به قصد انتقال ملک به شخص ثالث شهرداری در راستای مصوبه مورد شکایت مطالبه عوارض تفکیک نموده در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات مشابه شهرهای دیگر حکم به ابطال مصوبات اخذ عوارض تفکیک را صادر نموده است. لذا رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مصوبه مورد شکایت در راستای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و به موجب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 شهرداری مستحق دریافت قدرالسهم ناشی از تفکیک به میزان 25 درصد بابت احداث شوارع و معابر و 25 درصد بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی می‌باشد. لذا مصوبه مورد شکایت مطابق مقررات قانونی بوده و رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید و با توجه به بند ه- رای شماره 215 الی 220 - 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند (الف) ردیف 7 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها و سطوح خدمات مصوب شورای اسلامی شهر بفروئیه از تعرفه سال 1397 شهرداری بفروئیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها