دعوی اعتراض ثالث اجرایی به استناد دادنامهدعوی اعتراض ثالث اجرایی به استناد دادنامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی اعتراض ثالث اجرایی به استناد حکم دادگاه، دادنامه مستند دعوی باید قطعیت یافته باشد.اعتراض ثالث اجرایی به استناد دادنامه، مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی بوده که واجد تشریفات خاص است و موضوعا منصرف از ماده 145 قانون مذکور است؛ هم چنین اعتراض ثالث در فرض مذکور و بدون ارائه سند عادی یا دلیل دیگری مبنی بر مالکیت، قابلیت رسیدگی طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی را ندارد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/31

رای دادگاه

در مورد دعوی خانم ت. الف. با وکالت آقایان س. الف. و الف. ش.ت. به طرفیت آقایان ع.الف. ش. و ع. ر.ه. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی پرونده کلاسه ج/ 910203 همین دادگاه و ابطال عملیات اجرایی و دستور توقف اجرا و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواهان به استناد دادنامه شماره --- مورخ 93/03/31 شعبه محترم --- حقوقی تهران در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به عملیات اجرایی اعتراض نموده‌اند با توجه به اینکه اولا دادنامه مذکور بالحاظ تجدید نظر خواهی در مرحله تجدید نظر خواهی بوده و قطعیت نیافته است ثانیا بر فرض قطعیت موضوع مشمول ماده 146 قانون بوده که واجد تشریفات خاص می‌باشد و موضوعا منصرف از ماده 145 خواهد بود ثالثا خواهان معترض ثالث بدون ارائه سند عادی یا دلیل دیگری مدعی مالکیت می‌باشند که به شرح فوق قابلیت رسیدگی وفق ماده 147 را ندارد لذا دادگاه درخواست خواهان را موافق قانون ندانسته و در این مرحله از رسیدگی قابلیت استناد نداشته و قرار رد درخواست و اعتراض ایشان صادر و اعلام می‌گردد قرار دادگاه ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی تهراننوید مداحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/31

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی خانم ت. الف. با وکالت آقای الف. ش.ت. و آقای س. الف. به طرفیت آقایان 1 . ع. ر.ه. 2 . ع.الف. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی پرونده کلاسه ج/ 910203 آن دادگاه و ابطال عملیات اجرایی و دستور توقف اجرا و مطالبه خسارات دادرسی قرار رد درخواست صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

منبع
برچسب‌ها