نظریه مشورتی شماره 7/95/722 مورخ 1395/03/25

تاریخ نظریه: 1395/03/25
شماره نظریه: 7/95/722
شماره پرونده: 59-88-182

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که برابر تبصره ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری 1392در مواردی که احضاریه ابلاغ قانونی شده و احتمال بی اطلاعی متهم از آن وجود داشته باشد، یکبار دیگر باید متهم احضار شود، درفرض سوال، اعلام شاکی مبنی بر این که متهم صدور چک بلامحل در آدرسی غیر از نشانی اعلام شده به بانک سکونت دارد؛ با لحاظ نفع شاکی در سرعت رسیدگی به پرونده، دال بر بی اطلاعی متهم از احضاریه سابق الصدور است بنابراین بازپرس نمی تواند بدون احضار متهم در آدرس اعلامی شاکی، دستور جلب وی را صادر کند.

منبع