مرجع رسیدگی به دعاوی علیه سازمان بهزیستی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به اینکه سازمان بهزیستی، نهادی دولتی تلقی می‌شود رسیدگی به شکایت علیه آن سازمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رای خلاصه جریان پرونده

دعوی خانم الف.گ. به طرفیت الف. به خواسته ابطال انتخابات هیات مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک خصوصی و... به شرح مرقوم در تاریخ 1392/10/03 ثبت و به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه بایگانی --- یا 86846 - / 92 ثبت گردید و پس از ابلاغ اخطاریه رفع نقص موردنظر به شاکیه موصوف و... برابر دادنامه شماره --- - / 92 -- 1392/11/26 با استدلال مندرج از جمله رای وحدت رویه شماره 537 -- 1369/08/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که دادگاه صالح ظهور به دادگاه دادگستری است که مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسیدگی رسمی به تظلمات و شکایات بوده و دیوان عدالت اداری مرجع اختصاصی بوده و هیچ وقت دیوان مزبور دادگاه اطلاق نمی شود... و در قانون اصلاحی 1387/02/15 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367/03/05 مراجع قضایی ذی صلاح مقید شده به جز آنچه در قانون مستثنی شده انواع دعاوی مختلف... قابل استماع و رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری می‌باشد و در این خصوص ماده 35 قانون اصلاحی فوق الذکر دیوان عدالت اداری را استثنا نکرده به استناد مقررات قانونی مندرج به صلاحیت دادگستری اصفهان قرار عدم صلاحیت صادر شد اما شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان طی دادنامه تایپ نشده 878 - / 93 -- 1393/04/31 تحت پرونده کلاسه --- با متفاوت دانستن موضوع مهدکودک ها با کودکستان های موضوع قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367/03/05 که مهدهای کودک در راستای بند 1 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380 تحت نظارت و با مجوز سازمان بهزیستی تاسیس و افتتاح گردیده و هیچ ارتباطی به وزارت آموزش وپرورش نداشته تا بتوان مقررات قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی را بر آن حاکم دانست به علاوه موضوع شکایت خواهان نسبت به رای شورای نظارت مندرج در تبصره یک ماده 17 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی نیست و به لحاظ نهاد دولتی محسوب شدن سازمان بهزیستی رسیدگی به شکایت علیه سازمان مذکور به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت ذاتی دیوان یادشده تشخیص و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان مزبور صادر و پرونده امر برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردید.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای س.کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد اختلاف در صلاحیت فوق الاشعار مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی اوراق پرنده امر و گزارش عضو ممیز در مورددعوی با شکایت خانم الف.گ. به طرفیت الف. به خواسته ابطال انتخابات هیات مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک خصوصی و... که به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی فی مابین شعبه اول دیوان عدالت اداری و شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است با لحاظ اینکه: مهدکودک مدرسه نیست تا مشمول مقررات قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی موضوع قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367/03/05 مجلس شورای اسلامی و بالاخص تبصره 1 ذیل ماده 17 قانون مزبور تحت نظارت وزارت آموزش وپرورش یا مشمول مقررات قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس انتفاعی مصوب 1387/05/06 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بالاخص با توجه به تعاریف مدرسه و مرکز پرورشی و مرکز آموزشی مندرج در ماده 2 قانون اخیرالذکر شود بلکه مهدکودک ها با مجوز سازمان بهزیستی و تحت نظارت سازمان بهزیستی بوده و سازمان مذکور نیز سازمان دولتی بوده لذا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات سازمان مزبور وفق مقررات ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1380/09/22 در صلاحیت دیوان مزبور مقرر شده است بنا به مراتب ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به تشخیص صلاحیت دیوان مذکور در رسیدگی به پرونده پیوست حل اختلاف می‌نماید.

مستشاران شعبه یک دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی - کیقبادی

منبع
برچسب‌ها