درخواست طلاق به دلیل ازدواج موقت زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط مربوط به تحقق وکالت زوجه در طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده و ازدواج موقت را هم شامل می‌شود.

رای خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مشروح قبلی این شعبه( 26 دیوان عالی کشور) اجمالا اینکه خواهان زوجه خانم ر. ش. فرزند ف. خانه دار با وکالت خانم پ. ن. طیّ دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگستری شهرستان میاندوآب پیوست فتوکپی عقدنامه به طرفیت خوانده همسرش آقای م. الف. فرزند ح. محل اقامت زوجین میاندوآب تقاضای گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ تحقق شرط 12 از شروط مندرج در عقدنامه نموده است و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی میاندوآب پس از تحقیقات انجام شده و ملاحظه نظریه داوران مبنی بر اینکه مصلحت طرفین جدایی است در دادنامه شماره --- - 1392/02/28 با توجه به سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم بین نامبردگان را محرز و چون سعی دادگاه و داوران جهت اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده و وکیل زوجه به استناد بند 12 از شروط ضمن عقد با بذل مبلغ پنجاه میلیون ریال از مهریه موکلش در قبال طلاق اصرار به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و نظر به اینکه زوج با خانمی به نام ف. به مدت دو سال ازدواج موقت به مدت دو سال نموده و مدرکی برای اخذ اجازه از موکلش ارائه ننموده است. لذا تحقق شرط 12 را محرز و به زوجه اجازه داده به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با بذل مبلغ پانصدهزار ریال از مهریه خود را در قبال طلاق بذل و قبول بذل از ناحیه وی خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید که از ناحیه زوج مورد اعتراض واقع شده لذا پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مطرح و در دادنامه شماره --- - 92/4/26 و تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به دلیل اینکه مصداق بند 12 از شرایط ضمن عقد نکاح ازدواج دائم است و ازدواج موقت را شامل نمی شود لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر نموده است که از سوی خانم ر. ش. با وکالت خانم پ. ن. مورد اعتراض و طی دادخواست فرجامی، فرجام خواهی نموده است. لذا پرونده در نهایت در این شعبه( 26 دیوان عالی کشور) مطرح و در دادنامه شماره --- - 1393/04/04 نظر به اینکه بند 12 از شرط ضمن عقد مطلق و قیدی به عنوان موقت یا دائم ذکر نشده است لذا فرجام خواهی را وارد و دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده طبق بندج ماده 401 ق.آ.د.م به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع نموده است.متعاقبا پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مطرح و در دادنامه شماره --- - 1393/04/22 نوشته در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ح.ز. با وکالت از طرف آقای م. الف. به طرفیّت خانم ر. ش. با وکالت خانم پ. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/02/28 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان میاندوآب نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد موثری به عمل نیامده و از طرفی دادنامه مذکور وفق موازین صادر گردیده لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. متعاقبا زوج نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و طی دادخواست و لایحه فرجامی، فرجام خواهی نموده است با این استدلال که بند 12 از شرایط ضمن عقد نکاح و انصراف دارد به ازدواج دائم به شرحیکه در لایحه منعکس است. لذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به جهت سابقه پرونده به این شعبه( 26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 93/4/22 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض فرجام خواهی زوج آقای م. الف. به طرفیت زوجه خانم ر. ش. نسبت به دادنامه شماره فوق صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعتراض فرجام خواه با شقوق ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق نمی‌باشد و وارد نیست و ادّعای انصراف بند 12 از شرایط ضمن عقد نکاح به ازدواج دائم غیرموجه است زیرا ملاک در انصراف عندالعرف می‌باشد و در عرف علماء و عامه مردم از بند 12 مذکور اطلاق فهمیده نه مقید به دائم.فلذا ضمن ابرام دادنامه فرجام خواسته پرونده به استناد ماده 396 از همان قانون به دادگاه محترم صادر کننده رای عودت داده می‌شود.

شعبه --- دیوان عالیرئیس و عضو معاون

رضا انصاری - محمد ربّانی نژاد

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها