ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

انجام هرگونه تعهد و پرداخت و نیز ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی توسط بنیاد در اجرای این آیین نامه، مازاد بر اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1401 کل کشور بر اساس بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (ه) و (ح) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.