رای شماره 122 مورخ 1382/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 158/81

شاکی: مدیر امور اداری و مناطق بانک تجارت

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 17 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 25 خرداد 1382

شماره دادنامه: 122

مقدمه: الف- شعبه 14 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/151 موضوع شکایت آقای غفور پورالخاص‌نوکنده به طرفیت بانک تجارت به خواسته پرداخت پاداش آخر خدمت بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1447 مورخ 1380/11/20 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.ب- شعبه 17 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/159 موضوع شکایت آقای غفور پورالخاص به طرفیت بانک تجارت مدیریت امور اداری به خواسته عدم پرداخت پاداش بازنشستگی و عدم اجرای دقیق 744 پاداش بازنشستگان بانک تجارت به شرح دادنامه شماره 1151 مورخ 1379/09/06 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه شکایت شاکی به خواسته پرداخت پاداش بازنشستگی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای قطعی شماره 1151 مورخ 1379/09/06 شعبه هفدهم بدوی دیوان گردیده رسیدگی و صدور رای مجدد در ماهیت همان شکایت به شرح دادنامه شماره 1447 مورخ 1380/11/20 شعبه چهاردهم بدوی دیوان با عنایت به اعتبار امر مختوم وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین دادنامه اخیرالذکر فاقد اعتبار و از مصادیق کلا رای محسوب می‌شود و با این وصف موردی برای رسیدگی به تناقض مدلول دادنامه‌های فوق الذکر در اجرای ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع