نظر مشورتی شماره 47/101 مورخ 1393/01/20 کمیسیون اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی طی نامه مورخ 1392/11/12 سوال کرده است: اولاً، آیا احتساب سوابق خدمت قبلی شامل کارکنان خرید خدمت، کار معین و عناوین مشابه نیز می‌شود؟ ثانیاً، آیا سوابق خدمت مستخدمین شرکت هایی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده اند از لحاظ تعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب می‌باشد؟ ثالثاً، با فرض پذیرش احتساب سوابق برای کارکنان فوق الذکر، آیا تعیین پایه حقوق و بازنشستگی برای نهادهایی که طبقه بندی مشاغل آن ها مشمول ضوابط خاص است در تعارض با قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نخواهد گرفت؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«1- با توجه به حکم مقرر در ماده 151 قانون استخدام کشوری (مصوب سال 1345) و ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) و مفاد آرای شماره 511 و 512 مورخ 1389/11/18 و شماره 59 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مدت خدمت «تمام وقت» کارکنان دستگاه های اجرایی، در صورتی که کشور مربوط به بازنشستگی را پرداخت نموده یا بنمایند، از لحاظ تعیین حقوق بازنشستگی به عنوان سابقه خدمت دولتی منظور می‌گردد و لذا ضوابط و مقررات مذکور شامل کارکنان پاره وقت دستگاه های اجرایی (قطع نظر از پرداخت یا عدم پرداخت کسور موصوف توسط آنان) نمی شود.

2- با عنایت به پاسخ سوال اول و با نظر گرفتن تبصره 6 ماده 77 مقررات استخدامی شرکت های دولتی، چنین استنباط می‌شود که سوابق خدمت مستخدمین شرکت ها و موسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند، با رعایت شرایط تمام وقت بودن و پرداخت کشور مربوط به بازنشستگی، از لحاظ تعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب خواهد بود.

3- با توجه به پاسخ سوالات فوق، به نظر نمی رسد که در رابطه با تعیین وضع، تناقضی حاصل گردد.»

منبع