ایراد ضرب وجرح عمدی ساده منتهی به صدمه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ایراد ضرب عمدی ساده صرفا مستوجب پرداخت دیه است ولی ایراد ضرب عمدی بدون ایجاد اثر یا صدمه بر بدن شاکی، مستوجب مجازات حبس بوده و پرداخت دیه یا ارش منتفی است.

رای دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای ح. ذ. فرزند خ. متهم است به ایراد ضرب وجرح عمدی نسبت به خانم ر.ک.، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، مودای شهادت شاهد و نظریه پزشکی قانونی و دفاعیات بلا وجه متهم بزه منتسب را محرز و مسلم می داند لذا مستندا به مواد 290 و 709 و 714 و 559 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک و نیم صدم دیه کامله یک نفر انسان بابت جراحت حارصه در آرنج راست و زانوی راست و چپ و پانزده هزارم دیه کامله بابت سیاه شدگی زیر چشم چپ و آرنج راست و سرین چپ و ساعد راست و ده و نیم هزارم دیه کامله بابت کبودی آرنج راست و ساعد دست چپ و راست و ساق پای چپ و سه دهم درصد دیه کامله بابت ارش خونریزی بینی و شش هزارم دیه کامله بابت کبودی سرشانه راست و بازوی چپ و کتف راست و زانوی چپ و چهاردهم درصد دیه کامله بابت ارش تورم شانه راست در حق مجنی علیها خانم ر.ک. ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع جنایت محکوم می‌گردد و با عنایت به شدت صدمات وارده به مجنی علیها مستندا به ماده 567 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌گردد رای صادرشده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح. ذ. فرزند خ. از دادنامه شماره --- مورخه 93/3/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام ضرب وجرح عمدی به پرداخت دیه در حق شاکیه و شش ماه حبس محکوم گردیده است. باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لیکن با توجه به اینکه صدمات وارده صرفا مشمول دیه می‌باشد و تعیین مجازات حبس مطابق ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 صرفا در موردی است که صدمه و جرحی به شاکی وارد نشده باشد و مشمول اتهام ذکرشده با تعیین دیه نیست لذا دادگاه با استناد به ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و حذف مجازات حبس نهایتا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را صرفا در خصوص دیات تائید استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

تولیت - صادقی

منبع
برچسب‌ها