ماده 3 آیین نامه تعیین فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها (موضوع تبصره (1) بند (1) ماده (7) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد)

اخذ گواهی استاندارد برای کالاها و تجهیزات پزشکی موضوع ماده (1) این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.