رای شماره 190 مورخ 1382/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:275/81

شاکی: شهرداری نجف‌آباد

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوی و شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 12 مرداد 1382

شماره دادنامه: 190

مقدمه: الف- شعبه 14 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/871 موضوع شکایت آقای یدالله مهرابی‌کوشکی به طرفیت شهرداری نجف‌آباد به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری نجف آباد به شرح دادنامه شماره 1895 مورخ 1379/12/10 حکم به ورود شکایت و ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صادر نموده است.ب- شعبه 5 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت5/79/1806 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت فنی ساختمان الفا سام به خواسته نقض دادنامه شماره 1295 مورخ 1379/07/12 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 1572 مورخ 1381/12/04 با فسخ دادنامه شماره 1295 مورخ 1379/07/12 شعبه سوم بدوی دیوان حکم به نقض رای مورخ 1378/05/28 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر بر مبنای مدارک و مستندات و محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع