نظریه مشورتی شماره 7/95/1818 مورخ 1395/08/03

تاریخ نظریه: 1395/08/03
شماره نظریه: 7/95/1818
شماره پرونده: 1161-1/168-95

استعلام:

1- در جرایم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح نظر به ماده 717 قانون تعزیرات اسلامی که مجازات بزه مذکور را یک تا پنج ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه اعلام داشته چنانچه در خصوص مطالبه دیه به لحاظ اخذ رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد آیا رسیدگی به جنبه عمومی بزه منطبق با ماده 34 قانون آئین دادرسی کیفری است و باید دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید یا ماده مذکور از قانون آئین دادرسی منصرف از موضوع می-باشد و پس از رسیدگی به جنبه عمومی و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه به موجب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و از طرفی درجه بندی مجازاتها نیز بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، تنها ناظر به مجازات‌های تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با صدور کیفرخواست رسیدگی می‌شود و در فرض سوال، یعنی موردی که جرم، مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود و از این لحاظ، تفاوتی بین مواردی که شاکی گذشت کرده یا گذشت نکرده یا اصولاً شکایتی نکرده است، نمی‌باشد.

منبع