نظریه مشورتی شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28

تاریخ نظریه: 1402/01/28
شماره نظریه: 7/1401/1313
شماره پرونده: 1401-3/1-1313 ح

استعلام:

حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه صادر شده و پس از صدور رای محکوم‌علیه فوت کرده و عملیات اجرایی علیه ورثه وی صورت پذیرفته است و ملکی با کاربری مسکونی شامل دو واحد آپارتمان و اعیانی قدیمی مجزا از ترکه محکوم‌علیه توقیف و با رعایت مقررات قانونی به مزایده گذاشته شده است. در فرایند مزایده از آن‌جا که طلب محکوم‌له معادل قیمت دو واحد آپارتمان بوده است، محکوم‌له درخواست اخذ آن در قبال طلب خود را نموده است. پس از تایید صحت مزایده و رعایت مواعد قانونی، به لحاظ فراهم بودن امکان تفکیک از لحاظ مقررات ثبتی، مراتب تفکیک سند دو واحد آپارتمانی مذکور به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شده است؛ اما حسب اعلام آن اداره به سبب فوت محکوم‌علیه، حضور تمامی وراث جهت امضای صورتجلسه تفکیک الزامی است؛ در حالی‌که دو نفر از ورثه جهت امضای صورتجلسه حاضر نشده‌اند و به همین سبب تفکیک صورت نگرفته و سند آپارتمان‌ها به نام محکوم‌له صادر نشده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در خصوص موضوع و برون‌رفت از وضعیت حادث شده به این مرجع اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نمی‌باشد؛ بنابراین، برنده مزایده و یا محکوم‌له که در اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به بهای ارزیابی شده قبول کرده است، برای انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر مانند اخذ صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع مالک و یا تعدادی از ورثه محکوم‌علیه؛ آن‌گونه که در فرض استعلام آمده است، حسب مورد دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و یا تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

منبع